Kaevu või omapuhasti rajamine

Puurkaevu ja puuraugu rajamiseks 

 • Kooskõlasta puurkaevu või puuraugu asukoht vallavalitsusega.
 • Puurkaevu või puuraugu rajamiseks on vaja ehitusprojekti, mille koostajaks võib olla hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omav isik.
 • Puurkaevu või puuraugu ehitamiseks taotle kohalikult omavalitsuselt ehitusluba. Ehitusloa taotluse võib teha ka projekteerija kui selleks on temaga kokkulepe sõlmitud. Taotlusele tuleb lisada puurkaevu või puuraugu ehitusprojekt ja muud vajalikud dokumendid.
 • Vallavalitsus kooskõlastab puurkaevu või puuraugu ehitusloa taotluse ametkondadega läbi ehitisregistri menetluse. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlastamisest kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.
 • Vallavalitsus annab välja puurkaevu või puuraugu rajamiseks ehitusloa ja peale ehituse valmimist kasutusloa.
 • Puurkaevu või puuraugu rajab hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omav isik; 
 • Puurkaevu või puuraugu rajanud isik esitab keskkonnaregistrisse puurkaevu või puuraugu rajamise andmed, sh veeproovid. Andmed esitatakse elektrooniliselt VEKA veebilehe  kaudu sisse logides.

Täiendav teave keskkonnaameti veebis

Salvkaevu rajamiseks

 • Esita vallavalitsusele ehitusteatis salvkaevu rajamiseks või ümberehitamiseks või lammutamiseks.
 • Salvkaevu rajamiseks ning ümberehitamiseks või lammutamiseks ei ole nõutav hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba. 
 • Pärast salvkaevu rajamist või ümberehitamist esita rajatud või ümberehitatud salvkaevu andmed keskkonnaregistrisse kandmiseks keskkonnaameti üldkontaktile.
 • Pärast salvkaevu lammutamist peab salvkaevu lammutanud isik 10 tööpäeva jooksul esitama kohalikule omavalitsusele lammutamise teatise ja selle juurde kuuluvad dokumendid. Vallavalitsus teavitab lammutamisest keskkonnaametit, kes kannab lammutamise andmed keskkonnaregistrisse. 
 • Olemasolevate salvkaevude andmete keskkonnaregistrisse kandmisega tegeleb keskkonnaagentuur. 
 • Salvkaevude rajamisele, ümberehitusele ning lammutamisele kohalduvad ehitusseadustiku sätted ning määrus nr 43  § 12-14.

Täiendav teave keskkonnaameti veebis

Reovesi

Puhastamata reovett ei tohi juhtida veekogusse ega pinnasesse. Reovesi tuleb enne keskkonda juhtimist puhastada selliselt, et see vastaks veeseaduse nõuetele. Kui majapidamises käideldakse reovett nõuetekohaselt, ei ole karta lähiümbruse põhjavee (joogivee) reostamist ega pinnaveekogude seisundi halvenemist.

Igasugune reoveekäitluse lahendus tuleb vallavalitsusega kooskõlastada. Selleks võta ühendust keskkonnaspetsialistiga.

Täiendav teave keskkonnaameti veebis