Janek Kuld

ehitusspetsialist

tel +372 5672 2021
e-post janek.kuld@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Ehitusalase töö korraldamine

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

  • osaleb valdkondlike arengukavade ja üldplaneeringu koostamise protsessis ning vajadusel volikogu komisjonide tegevuses
  • kontrollib ehitus- ja kasutusteatiste, ehitus- ja kasutuslubade ning projekteerimistingimuste taotlused ja vormistab vastavate haldusaktide eelnõud
  • vaatab läbi ehitusprojekte, kontrollib nende vastavust lähteülesandele, õigusaktidele ja standarditele, detailplaneeringule ja projekteerimistingimustele
  • teostab riiklikku järelevalvet valla haldusterritooriumil ehitusseadustiku alusel
  • osaleb valla ehitiste ehitamisprotsesside töökoosolekutel
  • nõustab isikuid oma valdkonda puudutavates küsimustes vastuvõtuaegadel ning telefonitsi ja e-posti teel ka tööajal väljaspool vastuvõtuaega
  • vastab tööülesannetega seotud märgukirjadele, avaldustele, päringutele ja teabenõuetele
  • koostab oma valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõud ja esitab koos lisamaterjalidega osakonnajuhatajale vallavalituse ja vallavolikogu istungitel ettekandmiseks
  • lisab ning muudab valla andmekogudes oma valdkonnaga seonduvat informatsiooni.