Taivo Prants

keskkonnaspetsialist

tel +372 5919 3320
e-post taivo.prants@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Keskkonnaalase töö korraldamine Kambja vallas.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • osaleb valdkondlike arengukavade ja üldplaneeringu koostamise protsessis ning vajadusel volikogu komisjonide tegevuses
 • täidab keskkonnaalastes õigusaktides sätestatud ülesandeid ja kooskõlastab vajalikud eelnõud, load ja muud oma valdkonna dokumendid
 • osaleb detailplaneeringute menetlemises vastavalt oma pädevusele
 • korraldab erinevate jäätmeliikide kogumise ja veo valla territooriumil
 • koostab valla jäätmekava, jäätmehoolduseeskirja ning teeb ettepanekud nende muutmiseks
 • kooskõlastab jäätme- ja keskkonnaload, vajadusel kaasab selleks eksperte
 • väljastab kaeveload
 • teostab keskkonnaalast järelevalvet ja teeb vajadusel koostööd keskkonnaametiga
 • teostab riiklikku järelevalvet valla heakorra ja keskkonnaalaste rikkumiste kohta
 • tegeleb metsandusega seotud tegevustega, mis on kohaliku omavalitsuse pädevuses ning korraldab puude raieks lubade väljastamist tiheasustusalal
 • juhib oma valdkonnas olevaid projekte ning teeb koostööd vallavalitsuse ja allasutustega
 • nõustab isikuid oma valdkonda puudutavates küsimustes vastuvõtuaegadel ning telefonitsi ja e-posti teel ka tööajal väljaspool vastuvõtuaega
 • vastab tööülesannetega seotud avaldustele, päringutele ja teabenõuetele
 • koostab oma valdkonda puudutavad õigusaktid ja esitab koos lisamaterjalidega osakonnajuhatajale vallavalituse ja vallavolikogu istungitel ettekandmiseks
 • lisab ning muudab valla andmebaasides oma valdkonnaga seonduvat informatsiooni (jäätmeregister).