Abiks omapuhasti rajamisel

13.10.22

Majast väljuv reovesi on vajalik kokku koguda ning turvaliselt pinnasesse immutada. Vastavalt põhjavee kaitstuse tasemele  on selleks võimalus paigaldada septik, biopuhasti või mahuti. Põhjavee kaitstust saab vaadata maaameti kaardirakenduses: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/PjUk3wuh Rakenduses tuleb luubiga tähistatud otsingu aknasse kirjutada kinnistu nimi ja küla.

Kaardil on alad tähistatud järgmiselt:

Roheliselt ja kollaselt tähistatud aladele saab paigaldada septiku, roosakas-lillalt tähistatud nõrgalt ja kaitsmata põhjaveega aladele on lubatud paigaldada ainult biopuhasti või kinnine reovee mahuti.

Septik ja biopuhasti peab olema hoonestest vähemalt 5 m kaugusel.

Reovee imbsüsteem peab salvkaevust asuma 50 m kaugusel, puurkaevust aga 50 m kaugusel puurkaevu sanitaarkaitse- või hooldusala piirist (10 m + 50 m).

Reoveekäitlussüsteem koos sellega kaasnevate kitsendustega tuleb mahutada asukohakinnistule (vaata joonis). Kui reoveesüsteemi kitsendus ulatub naaberkinnistule (nt imbsüsteemi 50 m kuja seab naaberüksusele puur- või salvkaevu rajamisel kitsenduse), siis tuleb asendiskeem kooskõlastada kirjalikult naaberkinnistu omaniku poolt.

 

Omapuhasti rajamisel tuleb tagada, et:

  • imbsüsteemi kuja (50 m) ei kattuks ühegi ümbruskonnas paikneva puurkaevu hooldusalaga (10 m) või sanitaarkaitsealaga. Arvesse võtta kõik naabruskonnas asuvad kaevud. Kaugus salvkaevust peab olema 50 m, sõltumata sellest, kas need on keskkonnaregistrisse kantud või mitte.
  • puhasti kavandada elamust vähemalt 10 m kaugusele ning septik või muu pealt kinnine mahuti elamust vähemalt 5 m kaugusele;
  • puhasti jääks elamust valdavate tuulte suhtes allatuult;
  • puhasti paikneks kohas, mida ei ohusta üleujutused;
  • arvestataks maa-ala ehitus- ja hüdrogeoloogilisi tingimusi;
  • heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi hinnanguliselt vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma hinnanguliselt 1,2 m  kõrgemale aluspõhja kivimitest.
  • reovesi ei ohustaks puhasti avarii korral põhjavett;
  • puhasti jääks joogiveekaevu ja põhjavee liikumissuuna suhtes allanõlva.

Heitvee majast välja viimiseks soovitatakse ühe perekonna kohta mahuga 2 m³ (kuni 4 inimest) või 3 m³ (4–7 inimest).

Soovitav on omapuhasti kavandamisel konsulteerida pädeva projekteerijaga, kelle ülesandeks on leida tehniline lahendus, mis sobib konkreetse majapidamise reoveetekke eripäradega ning sobitub ka looduslike oludega.

Kui Te ei ole kindel, kuidas on lubatud reovett immutada, kirjutage keskkonnaspetsialistile aadressil taivo.prants@kambja.ee.