Hajaasustuse programm

22.02.24

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor avatakse 1. veebruaril.

Taotluste esitamise tähteaeg on 1. aprill 2024.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Oma- ja kaasfinantseering peab katma vähemalt kolmandiku (33 %) projekti kuludest.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine

 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
   

Toatlemise tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist Kambjas valla hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.
 • Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

Taotlemine

Taotlusvoor avatakse 1. veebruaril. Taotluste esitamise tähteaeg on 1. aprill 2024.

Abiks taotluse koostamisel:

 • Soovitatav on juba varakult  tegeleda hinnapakkumuste võtmisega, et oleks piisavalt aega hinnapakkumuses esitatud infoga tutvuda ning vajadusel pakkumuse esitajaga täiendavalt konsulteerida. Viimasele minutile jäetud hinnapakkumusi ei ole enam aega läbi vaadata, mistõttu võivad olulised kulud projektis kajastamata jääda. Kuna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme rajavatel ettevõtetel on sellel perioodil palju tööd, võib juhtuda, et esitatud hinnapakkumus ei kajasta tegelikku olukorda või peate hinnapakkumust pikemalt ootama.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on üldjuhul nõutud ehitisregistris ehitusloa/teatise või kasutusloa/teatise esitamine. Kui te ise ei ole valmis loa/teatise taotlemiseks vajalikku dokumentatsiooni koostama (taotlus, asukohajoonis, teostusjoonis vms), siis on mõistlik hinnapakkumine küsida koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega (loa/teatise taotluse koostamine, projekt, teostusjoonis vms).
 • Veevarustussüsteemide taotluse juurde tuleb enamasti lisada ka vee kvaliteedi analüüs. Veeproovi saab tellida AS-lt Tartu Veevärk.
 • Vajalikud viited:

Aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

Täiendavat teavet leiab riigi tugiteenuste keskuse veebist.

Programmi viiakse ellu riigihalduse ministri hajaasustuse programmi määrusega.

Taotluste rahuldamine

Kontaktisikud vallavalitsuses

Marge Einola

maaspetsialist

tel +372 5817 0211
e-post marge.einola@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel


Arved Küngas

maaspetsialist

tel +372 5303 3725
e-post arved.kungas@kambja.ee

Puhkusel 17.–21.06