Gerda Ustimenko

keskkonnaspetsialist

tel +372 5365 8128
e-post gerda.ustimenko@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel
Puhkusel 22.–26.07,
asendab Eva-Mai Männiste

Ametikoha eesmärk on keskkonnaalase töö korraldamine Kambja vallas.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • täidab keskkonnaalastes õigusaktides sätestatud ülesandeid ja kooskõlastab vajalikud eelnõud, load ja muud oma valdkonna dokumendid
 • osaleb valdkondlike arengukavade ja üldplaneeringu koostamise protsessis ning vajadusel vallavalitsuse ja vallavolikogu komisjonide tegevuses
 • koostab oma valdkonda puudutavad õigusaktide eelnõud ja esitab koos lisamaterjalidega osakonna juhatajale vallavalituse ja vallavolikogu istungitel ettekandmiseks
 • osaleb detailplaneeringute menetlemises vastavalt oma pädevusele
 • kooskõlastab ja esitab valla keskkonnalubade taotlused
 • annab seisukohad keskkonnalubadele (sh geoloogiliste uuringulubade taotluste ja maavara kaevandamislubade menetluse korraldamine), vajadusel kaasab selleks eksperte
 • teostab riiklikku järelevalvet valla heakorra ja keskkonnaalaste rikkumiste kohta
 • kooskõlastab puurkaevude asukohad
 • täidab loomakaitseseadusest tulenevaid ülesandeid, kontrollib lemmikloomade pidamise eeskirjade täitmist ja viib läbi järelevalvemenetlusi
 • tegeleb metsandusega seotud tegevustega, mis on kohaliku omavalitsuse pädevuses ning väljastab lubasid puude raieks tiheasustusalal
 • juhib oma valdkonnas olevaid projekte ning teeb koostööd vallavalitsuse ja hallatavate asutustega
 • koostab ja esitab oma valdkonnaga seotud aruandluse
 • viib läbi väärteomenetlusi oma pädevuste piires
 • vastab teenistusülesannetega seotud avaldustele, päringutele ja teabenõuetele
 • nõustab isikuid oma valdkonda puudutavates küsimustes
 • tegeleb elanike keskkonnaalase teadlikkuse tõstmisega, sh elurikkuse valdkonnas
 • osaleb valdkondlikes rahastusprojektides koostöös arendusspetsialistiga
 • rakendab valdkondlikest arengudokumentidest tulenevaid kliima- ja energiasäästu eesmärke.