Teated

Külitse aleviku Kikkaoja tee 7 maaüksuse detailplaneering arvamuse andmiseks

Kambja Vallavolikogu algatas 24.08.2022 otsusega nr 61 Külitse alevikus asuva Kikkaoja tee 7 maaüksuse detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Kikkaoja tee 7 maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala juurdepääsudele, tehnovõrkudega varustatusele, haljastusele, heakorrale ja tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Planeeringuala suurus on u 0,5 ha.

Teie arvamusi ootame elektrooniliselt aadressile vald@kambja.ee või kirja teel (Pargi tn 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa) hiljemalt 23.04.2023.