Algatatud planeeringud

« Tagasi

Külitse alevikus asuva Kikkaoja tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Hõlmatud maaüksus: Kikkaoja tee 7 (94901:005:1703), Külitse alevik

Pindala: 5000 m²

Planeeringu lahendus: Kikkaoja7_DP_03.07.23.asice | 1,84MB | asice

Algatamine: Kambja vallavolikogu 24.08.2022 otsus nr 61

Vastuvõtmine: Kambja vallavalitsuse 08.06.2023 korraldus nr 1762

Avalik väljapanek: 03.–17.07.2023

Kehtestamine: Kambja vallavalitsuse 23.08.2023 korraldus nr 2038

Menetlus: Planeeringu toimik

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt muudetakse Kikkaoja tee 7 maaüksuse sihtotstarve elamumaaks. Krundile on kavandatud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks (sh üks üksikelamu ja kaks abihoonet), mille suurim lubatud ehitisealune pind on kokku kuni 400 m². Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustusele), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. 

Planeeringulahendus on kooskõlas üldplaneeringuga.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, OÜ-ga Ülenurme Teed ning tehnovõrgu valdajatega.

Arvamuse andmise perioodil esitati planeeringulahenduse osas üks seisukoht, millega juhiti tähelepanu planeeritavale maaüksusele kavandatava omapuhasti kuja ulatusele naabermaaüksusele. Omapuhastist tekkiv kuja on kitsendus maaüksusele, millele kuja ulatub ning seetõttu kooskõlastatakse omapuhasti asukoht asendiskeemil koormatise saava maaüksuse omanikuga projekti koostamise käigus kirjalikult ning vastavasisuliselt täiendati planeeringu seletuskirja.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil vastuväiteid-ettepanekuid-arvamusi ei esitatud.