Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmeveo puhul kogub ja veab osa liike jäätmeid jäätmevedaja, kelle vald on konkursi korras välja valinud.

Kuni uue korraldatud jäätmeveo hankelepingu rakendumiseni on Kambja vallas haldusreformist tulenevalt 2 jäätmeveopiirkonda - endise Kambja ja Ülenurme valla piires. Mõlemat piirkonda teenindab praegu sama ettevõte. 

Jäätmeseaduse järgi on korraldatud jäätmevedu kõigile kohustuslik.

 

Kambja jäätmeveopiirkond

Kambja alevik ning Aakaru, Ivaste, Kaatsi, Kammeri, Kavandu, Kodijärve, Kullaga, Kõrkküla, Lalli, Madise, Mäeküla, Oomiste, Paali, Palumäe, Pangodi, Pulli, Pühi, Raanitsa, Rebase, Reolasoo, Riiviku, Sipe, Sirvaku, Sulu, Suure-Kambja, Talvikese, Tatra, Vana-Kuuste, Virulase ja Visnapuu küla.

Jäätmeliigid

 • segaolmejäätmed
 • vanapaber 
 • suurjäätmed

Jäätmeveoteenust osutab AS Ragn-Sells. 

Klienditeenindus: https://www.ragnsells.ee/iseteenindus

Tartu kontor
Avatud: E, K, N, kell 8-17
Aadress: Sepa 26, 51013 Tartu
Telefon: 6060439
E-post: tartu@ragnsells.com

Leping

Ragn-Sells AS on sõlminud jäätmevaldajate registrisse kantud jäätmevaldajatega (kinnistuomanikega) lepingud.

Kui teil puudub allkirjastatud leping, siis võtke ühendust AS Ragn-Sells klienditeenindusega lepingu vormistamiseks või edastage andmed kodulehe kaudu https://www.ragnsells.ee/e-leping/.

Miinimumpakett

Jäätmeveo minimaalne sagedus:

 • tiheasustusega ja/või kompaktse hoonestusega aladel on vähemalt üks kord 4 nädala jooksul 
 • hajaasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

Vabastuse saamine

Korraldatud jäätmeveo tingimused kehtestab kohalik omavalitsus, kel on ainuõigus anda vabastusi või ühismahuti ning jäätmekoti kasutamise nõusolekuid. Taotluse blanket.

Veograafik

Teavitusega koos saatis AS Ragn-Sells uue veoperioodi veograafiku. Lisaks on graafikuid võimalik vaadata kodulehelt www.ragnsells.ee/graafik, iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus. Ragn-Sells saadab oma klientidele ka e-kirjaga tühjenduspäeva meeletuletusi (eelduseks, et olete AS-le Ragn-Sells edastanud oma e-postiaadressi ja isikukoodi).

Konteineri paigaldus

Konteineri paigaldus lepingu esmasel sõlmimisel toimub tasuta. Rendikonteineri äratoomine korraldatud jäätmeveo lepinguperioodi lõppedes toimub tasuta (lisandub konteineri pesemistasu vastavalt mahuti suurusele). Muul ajal toimub mahuti äratoomine vastavalt hinnakirjale. Konteineri vahetamine teist tüüpi mahuti vastu on kogu korraldatud jäätmeveo perioodi jooksul tasuline.

Kogumisvahendid ja tühjendussagedused

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid tuleb koguda eraldi jäätmemahutitesse. Vastavalt Kambja valla jäätmehoolduseeskirjale on korraldatud jäätmeveol kasutatavate konteinerite vähimad mõõtmed järgmised:

 • tiheasustusaladel 80 liitrine jäätmemahuti, mille tühjendussagedus võib olla mitte harvemini kui üks kord 4 nädala jooksul
 • hajaasustusaladel 240 liitrine jäätmemahuti, mille tühjendussagedus võib olla mitte harvemini, kui üks kord 12 nädala jooksul

Tiheasustusalal, Kambja vallavalitsuse nõustumisel, on võimalik jäätmeid ära anda üks kord 12 nädala jooksul, kui kinnistul on tagatud jäätmete kompostimine.

Vanapaberi jäätmed

Korraldatud jäätmeveo raames vanapaberi veoteenusega on Kambja vallaosa jäätmeveopiirkonnas kohustatud liituma on 10 ja enama korteriga elamud Kambja alevikus.

Kõigil teistel Kambja vallaosa jäätmevaldajatel on samuti õigus liituda paberi- ja kartongi kogumissüsteemiga.

Minimaalne vanapaberi kogumise konteiner maht on 600 liitrit.

Suurjäätmed

Suurjäätmete korraldatud äravedu Kambja jäätmeveopiirkonnas toimub iga kuu teisel teisipäeval. Vajadusel võib muuta suurjäätmete äraveo nädalapäeva kooskõlastatult vallaga. Suurjäätmete äraveo tellimus tuleb esitada AS-le Ragn-Sells klienditeenindusele hiljemalt kaks päeva enne äravedu, edastades info jäätmete koguse kohta. Suurjäätmeid kinnistult võib korraga ära anda mitte rohkem kui 2 m3. Juhul, kui suurjäätmeid on rohkem, paigaldab AS Ragn-Sells jäätmevaldaja soovil kinnistule suurjäätmete mahuti 7 tööpäeva jooksul, mille transpordi ja laenutuse eest tasub jäätmevaldaja AS Ragn-Sells.

Suurjäätmeteks loetakse tavajäätmeid, mis ei mahu konteinerisse, nt lauad, toolid, kardinapuud, vaibad jms. Suurjäätmed ei ole ehitusjäätmed ( nt uksed, aknad, kraanikausid, viimistlusmaterjalid jms), elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (nt pesumasinad, telerid, elektripliidid jms) ning probleemtooted (nt autoromud või nende osad, vanarehvid). Suurjäätmeid saab ära anda ka jäätmejaamades.

Nõuded kogumisvahendile

Jäätmete kogumismahutid peavad olema kompaktsed, terved, korralikult suletavad ja mida on võimalik jäätmeveoki tõstemehhanismiga tühjendada.

Mahutite lukustamise korral kindlustab jäätmevaldaja nende avamise tühjenduspäeval või tellib AS-lt Ragn-Sells eraldi teenusena luku avamise vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Mahutite kõrvale või peale pandud pakendatud jäätmed viib AS Ragn-Sells ära ilma kliendipoolse tellimuseta graafikujärgsel päeval, rakendades hinnakirjas toodud hinda.

Kogumisvahendi asukoht

AS-l Ragn-Sells on õigus teenust osutada ajavahemikus kella 6.00 - 23.00-ni. Selleks tuleb mahutid välja tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 6-ks ning tagada konteineritele ohutu juurdepääs.

Juurdesõidu teed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased, talvisel ajal lumest puhastatud.

Kuni 370 liitrised konteinerid (kaherattalised konteinerid) võib paigutada jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast maksimaalselt 10 m kaugusele

600 – 800 liitrised mahutid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõvakattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast üldjuhul kaugemal kui 4 m.

Kaugemal asuvate mahutite käsitranspordi eest on õigus AS-l Ragn-Sells küsida teenustasu vastavalt hinnakirjale. Mahuti teisaldustee jäätmeveokini peab olema kõva kattega.

NB! Palume jäätmevaldajal hinnata ära mahuti kaugus, et vältida edasisi arusaamatusi käsitranspordi tasu rakendumisel.

Kuidas saada vabastust?

Kambja Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Liitumisest vabastamise aluseks on jäätmevaldaja vastav kirjalik taotlus ja otsuse vabastamise kohta teeb vallavalitsus ja edastab info nii jäätmevaldajale kui ka AS-le Ragn-Sells. Viimasel ei ole õigust ainuisikuliselt jäätmevaldajat vabastada korraldatud jäätmeveost.

Ühismahuti ja jäätmekoti kasutamise soovi korral tuleb samuti esitada vastav taotlus Kambja vallavalitsusele.

Arved

Teenuste eest (ka tühisõidu eest) esitatud arvete maksetähtaeg on 14 kalendripäeva.

Kui klient tarbib teenuseid kuus vähem kui 5€ eest, siis AS Ragn-Sells jätab õiguse arve välja saata peale nimetatud summa (5 €) täitumist, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas. Tagamaks arvete õigeaegset tasumist, soovitame sõlmida püsimaksekorralduse.

AS-l Ragn-Sells on õigus rakendada tasu tühisõidu eest ja jätta jäätmemahuti tühjendamata, kui see sisaldab mittevastavaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia-ja haljastusjäätmed), või kui jäätmevaldaja ei ole võimaldanud AS-i Ragn-Sells veotranspordile juurdepääsu mahutile või mahuti puudub graafikujärgsel päeval. Tasu tühisõidu eest võib olla 50% vastava mahuti tühjendushinnast.

AS-l Ragn-Sells on õigus peatada jäätmevaldajale teenuse osutamine juhul, kui jäätmevaldaja on jätnud tasumata AS-i Ragn-Sells poolt teenuse eest esitatud arve rohkem kui 30 päeva alates arvel märgitud maksetähtajast ning jäätmevaldajale on esitanud kordusarve ning hoiatus vedamise peatamise kohta.

Iseteenindus

AS-i Ragn-Sells kodulehe www.ragnsells.ee Iseteeninduse kaudu on võimalik jälgida konteineri tühjendusgraafikut, arvete tasumist jm teenusega seonduvat. Iseteenindusse sisse logimine eeldab, et meie andmebaasis on teie isikukood. Kiireim viis iseteenindusega liitumiseks on edastada isikukood aadressile iseteenindus@ragnsells.com või helistada klienditeeninduse telefoninumbrile +372 60 60 439.

Hinnakiri

 

Ülenurme jäätmeveopiirkond

Külitse, Räni, Tõrvandi ja Ülenurme alevik ning Laane, Lemmatsi, Lepiku, Läti, Reola, Soinaste, Soosilla, Täsvere, Uhti ja Õssu küla

Jäätmeliigid:

 • segaolmejäätmed 

Jäätmeveoteenust osutab AS Ragn-Sells. 

Klienditeenindus: https://www.ragnsells.ee/iseteenindus

Tartu kontor
Avatud: E, K, N, kell 8-17
Aadress: Sepa 26, 51013 Tartu
Telefon: 6060439
E-post: tartu@ragnsells.com

Leping

Ragn-Sells AS on sõlminud jäätmevaldajate registrisse kantud jäätmevaldajatega (kinnistuomanikega) lepingud.

Kui teil puudub allkirjastatud leping, siis võtke ühendust AS Ragn-Sells klienditeenindusega lepingu vormistamiseks või edastage andmed kodulehe kaudu https://www.ragnsells.ee/e-leping/.

Miinimumpakett

 • Segaolmejäätmete veo minimaalne sagedus tiheasustusega ja/ või kompaktse hoonestusega aladel on üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.
 • Juhul, kui tiheasustusalal asuval kinnistul on tagatud biojäätmete kompostimine jäätmetekke kohas, võib olmejäätmeid regulaarselt veoks ära anda üks kord 12 nädala jooksul ja seda vallavalitsuse loal.
 • Jäätmete kogumiseks võib kasutada 80 – 4500 liitriseid mahuteid.
 • Vallavalitsuse loal erijuhul võib kinnistul kasutada ka kuni 50-liitriseid jäätmekotte, kui taaskasutatavad ja biolagunevad jäätmed kogutakse ülejäänud jäätmetest eraldi või kui teeolud ei võimalda veoringi tegeval raskeveokil ligi pääseda jäätmetekke kohani.
 • Tellimisel tühjendus teostatakse logistiliselt sobival päeval.

Veograafik

Teavitusega koos saatis AS Ragn-Sells uue veoperioodi veograafiku. Lisaks on graafikuid võimalik vaadata kodulehelt www.ragnsells.ee/graafik, iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus. Ragn-Sells saadab oma klientidele ka e-kirjaga tühjenduspäeva meeletuletusi (eelduseks, et olete AS-le Ragn-Sells edastanud oma e-postiaadressi ja isikukoodi).
 

Konteineri paigaldus

Konteineri paigaldus lepingu esmasel sõlmimisel toimub tasuta. Rendikonteineri äratoomine korraldatud jäätmeveo lepinguperioodi lõppedes toimub tasuta (lisandub konteineri pesemistasu vastavalt mahuti suurusele). Muul ajal toimub mahuti äratoomine vastavalt hinnakirjale. Konteineri vahetamine teist tüüpi mahuti vastu on kogu korraldatud jäätmeveo perioodi jooksul tasuline.

Kogumisvahendid ja tühjendussagedused

Segaolmejäätmete veo minimaalne sagedus tiheasustusega ja/ või kompaktse hoonestusega aladel on üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Juhul, kui tiheasustusalal asuval kinnistul on tagatud biojäätmete kompostimine jäätmetekke kohas, võib olmejäätmeid regulaarselt veoks ära anda üks kord 12 nädala jooksul ja seda vallavalitsuse loal.

 • Jäätmete kogumiseks kasutage nõuetele vastavaid kogumismahuteid. Jäätmete kogumismahuti peab olema kompaktne, terve ja korralikult suletav.
 • Mahutite lukustamise korral kindlustab jäätmevaldaja nende avamise tühjenduspäeval või tellib jäätmevedajalt eraldi teenusena luku avamise vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 • Mahutite kõrvale pandud konteinerivälised pakendatud olmejäätmed viib jäätmevedaja ära ainult eelneva kliendipoolse tellimuse alusel. Mahutiväliste jäätmete korduval tekkimisel on jäätmevedajal õigus nõuda jäätmevaldajatelt tekkivale jäätmekogusele vastavate konteinerite kasutamist.

Kogumisvahendi asukoht

 • Jäätmevedajal on õigus teenust osutada ajavahemikus kella 6.00- 23.00-ni Selleks palume mahuti välja tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 6-ks.
 • Palume tagada veopäeval konteineritele juurdepääs, tuues need jäätmeveoki peatumiskohale võimalikult lähedale.
 • Ligipääsuteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased, talvisel ajal lumest puhastatud. 
 • Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast.
 • Käsitsi teisaldatavad ratastel väikekonteinerid võivad asuda kuni 10 m kaugusel veoki peatuskohast kõva kattega pinnasel või alusel. Kaugemal asuvate konteinerite puhul on jäätmevedajal õigus rakendada käsitranspordi tasu vastavalt hinnakirjale.
 • Konteinerite teisaldusmaa peab olema kõva kattega

Kuidas saada vabastust?

Kambja Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Liitumisest vabastamise aluseks on jäätmevaldaja vastav kirjalik taotlus ja otsuse vabastamise kohta teeb vallavalitsus ja edastab info nii jäätmevaldajale kui ka AS-le Ragn-Sells. Viimasel ei ole õigust ainuisikuliselt jäätmevaldajat vabastada korraldatud jäätmeveost.

Ühismahuti ja jäätmekoti kasutamise soovi korral tuleb samuti esitada vastav taotlus Kambja vallavalitsusele.

Arved

 • Teenuste eest (ka tühisõidu eest) esitatud arvete maksetähtaeg on 14 kalendripäeva.
 • Kui klient tarbib teenuseid kuus vähem kui 5€ eest, siis AS Ragn-Sells jätab õiguse arve välja saata peale nimetatud summa (5 €) täitumist, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas. Tagamaks arvete õigeaegset tasumist, soovitame sõlmida püsimaksekorralduse.
 • Juhul, kui veopäeval ei olnud jäätmemahutit määratud kohas, sellele oli juurdepääs takistatud või asukohta oli muudetud ilma jäätmevedajat teavitamata, mahutis olid mittevastavad jäätmed või mahuti oli tema mittekorrasolekust tingituna ohtlik tühjendamiseks, on jäätmevedajal õigus küsida tühisõidu tasu vastava mahuti tühjendushinna suuruses.
 • Vedaja võib peatada teenuse osutamise juhul kui jäätmevaldaja on jätnud tähtajaliselt tasumata osutatud teenuste eest esitatud arve ning jäätmevedaja poolt on jäätmevaldajale esitatud kordusarve ja hoiatus vedamise peatamise või võimaliku lõpetamise kohta. Võla tasumise korral on jäätmevedajal kohustus taastada teenuse osutamine jäätmevaldaja poolt esitatud teate alusel ilma lisatasu küsimata.

Iseteenindus

AS-i Ragn-Sells kodulehe www.ragnsells.ee Iseteeninduse kaudu on võimalik jälgida konteineri tühjendusgraafikut, arvete tasumist jm teenusega seonduvat. Iseteenindusse sisse logimine eeldab, et meie andmebaasis on teie isikukood. Kiireim viis iseteenindusega liitumiseks on edastada isikukood aadressile iseteenindus@ragnsells.com või helistada klienditeeninduse telefoninumbrile +372 60 60 439.

Hinnakiri

 

 

Korraldatud jäätmevedu. Jäätmevedu, jäätmemajandus, ringmajandus, pürgivedu, prügi, konteiner, konteinerite, mahuti, jääde, jäätmed, jaatmed, jäätmed, jäätme, jäätmeveopiirkond, jäätmeveopiirkonnad.