Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmeveo puhul kogub ja veab teatud liike jäätmeid jäätmevedaja, kelle vald on konkursi korras välja valinud.

Hõlmatud jäätmeliigid: köögi- ja sööklajäätmed, vanapaber, pakendijäätmed (plast, metall, tetra), klaaspakendid (pudelid, purgid), suurjäätmed, aia- ja haljastujäätmed ning segaolmejäätmed (liigiti kogumisest alles jäänud jäätmed).

Korraldatud jäätmeveo teenust osutab AS Ragn Sells.

Klienditeenindus: https://www.ragnsells.ee/iseteenindus

tel 606 0439
e-post info@ragnsells.ee
(E, K, N, R 8–17; T 8–15.30)

Tartu kontor
Sepa 26, 51013 Tartu
Avatud: K kell 8-17
tel  606 0439
e-post: tartu@ragnsells.com

 

Lepingu sõlmimine

Kõik jäätmevaldajad on kohustatud sõlmima hõlmatud jäätmete äraveoks lepingu. Selleks saadab jäätmevedaja jäätmevaldajale allkirjastamiseks lepingu.

Digitaalselt

 1. Kontrollige enda andmed kirjaga kaasas olevas lepinguvormis. 
  Kui andmed on õiged, allkirjastage leping digitaalselt (ID-kaart, Mobiil-ID) ja saatke  tagasi aadressile info@ragnsells.ee. 
 2. Vajadusel saate andmeid eelnevalt uuendada Ragn-Sellsi iseteeninduses https://www.ragnsells.ee/iseteenindus

Paberil

 1. Kontrollige enda andmed kirjaga kaasas olevas lepinguvormis.
  Kui andmed on õiged, allkirjastage leping ja saatke tagasi aadressile Suur-Sõjamäe tn 50a, 11415 Tallinn või tagastage Ragn-Sellsi Tartu kontori postkasti aadressil Sepa tn 26, Tartu linn.
 2. Andmete uuendamiseks helistage tel 606 0439 või kirjutage info@ragnsells.ee.

Kuidas saada jäätmeveost vabastust?

Jäätmeveost vabastusi ning ühise mahuti kasutamise nõusolekuid annab ainult Kambja vallavalitsus.

Jäätmeliigid ja sorteerimine

Jäätmeid tuleb sortida kõigis eramajades, suvilates, ridaelamutes, kortermajades, ettevõtetes ja asutustes. Kui kõik jäätmeliigid on kokku pandud ühte konteinerisse, rakendub sellele kõrgem tasu (vt hinnakiri). Vajalikud mahutid saate tellida Ragn-Sellsilt.

Korraldatud äraveoks saab liigiti koguda:

 • Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
 • Vanapaber ja paberpakend
 • Segapakendijäätmed (plast, metall, tetra)
 • Klaaspakendid (pudelid, purgid)
 • Suurjäätmed
 • Aia- ja haljastujäätmed
 • Segaolmejäätmed

Millal toimuvad mahutite tühjendused?

Veograafiku leiate saadetud teavituses. Lisaks on graafikuid võimalik vaadata iseteeninduses: https://www.ragnsells.ee/iseteenindus või mobiilirakenduses "Ragn-Sells Eesti".

Tooge mahuti tee äärde

Mahuti tuleb välja tänava äärde tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 7-ks. Kuni 240 liitrised mahutid võivad asetseda kuni 30 m ja 241–800 l mahutid kuni 10 m kaugusel jäätmeveoki peatumise kohast. Kaugemal asuvate mahutite käsitranspordi eest on õigus Ragn-Sellsil küsida teenustasu:

 • kuni 800 l konteineri käsitransport kuni 15 m on 12,00 €/kord
 • kuni 240 l konteineri käsitransport kuni 40 m on 28,80 €/kord
 • Suurematele kui 800 l mahutitele peab olema tagatud vahetu ligipääs.

Juurdesõiduteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Talvisel ajal peab mahuti ümbrus ja kaas olema lumest puhastatud. Kui mahuti läheduses puudub ringikeeramise koht ja veokiga tuleb tagurdada enam kui 150 m, on Ragn-Sellsil õigus küsida teenustasu 36,00 €/kord.

Arved väljastatakse kui on osutatud vähemalt 5 € eest teenuseid

Ragn-Sells väljastab arved kui täitunud on vähemalt 5 € eest teenuseid. Näiteks kui Teie igakuine teenuste arve on 2,5 €, siis saadetakse arve iga kahe kuu tagant (2 x 2,50 € = 5 €). Alla 5 € suuruseid arveid väljastatakse igal aastal jaanuarikuus.

Tingimused

Jäätmete liigid ja veosagedus

Segaolmejäätmete väikseim veosagedus tiheasustusalal on üks kord 4 nädala jooksul (väikseim lubatud mahuti 80 l konteiner), harvema veosageduse (üks kord 8 nädala jooksul) saamiseks on vajalik vallavalitsuse nõusolek. Kuni 150 l jäätmekoti (täidetuna kuni 10 kg) kasutamine on võimalik vaid jäätmevaldaja taotluse alusel ja vallavalitsuse nõusolekul. Väikseim veosagedus hajaasustusalal on üks kord 12 nädala jooksul (väikseim lubatud mahuti 240 l konteiner).

Biolagunevate jäätmete äraveo väikseim sagedus on üks kord kahe nädala jooksul. Võimalusel võib jäätmeid tekkekohal kompostida nõuetekohases kompostris. Nii on võimalik taotleda vallavalitsuselt harvemat tühjendamist või vabastus. Perioodil 01.10–30.04 on lubatud rakendada tühjendussagedust üks kord 4 nädala jooksul.

Vanapaberi ja paberpakendite väikseim veosagedus on üks kord 12 nädala jooksul. Jäätmete kogumine on kohustuslik korterelamutes ja ridaelamutes ning äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega kinnistutel, kus tekib paberi- ja kartongijäätmeid.

Pakendijäätmete (plast, metall, tetra) väikseim veosagedus on üks kord 12 nädala jooksul.

Klaaspakendite väikseim veosagedus on üks kord 12 nädala jooksul. Suurim lubatud mahuti on 240 l konteiner. Klaaspakendite liigiti kogumine on kohustuslik korter- ja ridaelamutes ning äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega kinnistutel, kus tekib klaaspakendit.

Suurjäätmete vedu toimub jaanuari, märtsi, mai, juuli, septembri ja novembri teisel nädalal. Suurjäätmete veotellimus esitage tellimus@ragnsells.com, kirjutades, mida ja millises koguses soovite üle anda. NB! Veopäeval võetakse kaasa vaid tellimuses loetletud esemed! Ühe suurjäätmete veokorra maksimaalne maht on kuni 5 m3. Tellimuse esitamisel antakse Teile teada täpne veopäev.

Aia- ja haljastujäätmete vedu toimub vahemikus 01.05–31.10 üks kord kuus. Haljastujäätmed peavad olema pakitud kuni 150 l läbipaistvatesse biolagunevatesse kottidesse, täidetuna kuni 10 kg. Veotellimus esitage tellimus@ragnsells.com ja kirjutage, millises koguses soovite haljastujäätmeid üle anda. Tellimuse esitamisel antakse Teile teada täpne veopäev.

Nõuded jäätmete liigiti kogumisele

Segaolmejäätmetesse ei tohi visata ühtki eelmainitud liigiti kogutavat materjali. Lisaks ei tohi mahutisse panna ohtlikke jäätmeid, patareisid, akusid, elektroonikaromusid, vanarehve ja põllumajandusplasti, ehitusjäätmeid jmt.

Biojäätmete mahutisse pange ainult biolagunevad jäätmed lahtiselt, paberkotis või täielikult biolagunevas kotis (kilekotid keelatud). Konteineri hügieeni ja puhtuse tagamiseks vooderdab Ragn-Sells biojäätmete konteinerid biokotiga. NB! Vooderduskoti paigaldamine on tasuline teenus! Teenuse loobumiseks kirjutage info@ragnsells.ee

Paberi ja kartongi mahutisse pange ainult kuiv ja puhas vanapaber. Pappkarbid vajutage kokku.

Kui mahutis on sobimatud jäätmed, on Ragn-Sellsil õigus küsida lisatasu (vt hinnakiri).

Teenindusaeg

Teenuse osutamise aeg: E–R 07–23,

nädalavahetustel ja riiklikel pühadel 10–22.

Nõuded kogumisvahendile

Jäätmete kogumismahuti peab olema kompaktne, terve, korralikult suletav ja tõstemehhanismiga varustatud jäätmeveokiga tühjendatav.

Väändunud või katkise tõsteservaga konteiner tuleb välja vahetada.

Mahutite lukustamise korral kindlustab klient nende avamise tühjenduspäeval või tellib Ragn-Sellsilt eraldi teenusena luku avamise teenuse (vt hinnakiri).

Ületäitunud mahuti või mahuti kõrvale pandud mahutivälised pakendatud jäätmed viib Ragn-Sells ära graafikujärgsel veopäeval. Konteineri mahtu ületavate jäätmete kogust hinnatakse visuaalselt ja äraveo teenustasu arvestatakse kehtiva hinnakirja alusel.

Märgista konteiner(id) kinnistu aadressiga!

Mahutite paigaldamine ja äravedu

Ragn-Sellsilt tellitud konteinerite paigaldamine on tasuta kuni 30.04.2023. Muul ajal vastavalt hinnakirjale. Telli konteiner info@ragnsells.ee

Ragn-Sellsilt renditud mahuti vahetamine suurema või väiksema mahuti vastu on tasuta. Kui mahuti sisaldab jäätmeid, lisandub mahuti tühjendamise tasu. Konteinerite tasuta kokku kogumine toimub jäätmeveoperioodi lõppemisel kolme kuu jooksul.

Arved

Teenuste eest (ka tühisõidu eest) esitatud arvete maksetähtaeg on 14 kalendripäeva.

Kui klient tarbib teenuseid kuus vähem kui 5 € eest, siis Ragn-Sells jätab õiguse arve välja saata peale nimetatud summa (5 €) täitumist, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas. Tagamaks arvete õigeaegse tasumise, soovitame sõlmida püsimaksekorraldus.

Kui veopäeval ei olnud mahutit määratud kohas, sellele oli juurdepääs takistatud või mahutis olid mittevastavad jäätmed, on Ragn-Sellsil õigus esitada arve tühisõidu kohta.

Ragn-Sells võib peatada Kambja vallavalitsuse nõusolekul kliendile teenuse osutamise juhul, kui osutatud jäätmeveo teenuste eest esitatud arved on tasumata. Võla tasumise korral on Ragn-Sellsil kohustus taastada teenuse osutamine ilma lisatasu küsimata.

Arve tasumata jätmisel arvel märgitud kuupäevaks on Ragn-Sellsil õigus nõuda kliendilt viivist võlaõigusseaduse § 113 lg 1 sätestatud suuruses.

Arve tähtajaks tasumata jätmisel on Ragn-Sellsil õigus edastada nõue inkassosse.

Arvete tasuta väljastamise kanalid: e-posti aadress, e-arve pangas, Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkond. Klientidele, kes soovivad lisaks e-arvele ka paberarvet, lisandub sellekohane lisatasu 1,15 €.

Iseteenindus ja mobiilirakendused

Ragn-Sellsi iseteeninduse https://www.ragnsells.ee/iseteenindus või mobiilirakenduse "Ragn-Sells Eesti" kaudu on võimalik jälgida mahutite tühjendusgraafikuid, tellida lisateenuseid, tasuda arveid jmt. Jäätmete sorteerimist aitab lihtsustada sorteerimisäpp "RagnCycle". Lisaks leiab sortimise juhendeid ja näpunäiteid: www.ragnsells.ee/sorteeri.

 

Jäätmeteenuste hinnakiri Kambja vallas

Hinnakiri kehtib alates 01.02.2023. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus

Lisa tühjendus

Tühisõit

Konteineri rent (kuu)

Konteineri müük

Olmejäätmed

Jäätmekott kuni 150 l

2,26

3,38

2,11

-

0,36

80 l konteiner

1,20

1,81

1,20

2,40

50,00

140 l konteiner

2,11

3,16

2,11

2,40

83,00

240 l konteiner

3,61

5,42

3,61

3,60

142,46

370 l konteiner

5,57

8,36

5,57

3,60

219,64

660 l konteiner

9,94

14,90

9,94

5,40

391,78

770 l konteiner

11,60

17,39

11,60

6,60

457,08

1100 l konteiner

16,57

24,84

16,57

9,60

652,97

1500 l konteiner

22,58

33,88

22,58

21,60

890,42

2500 l konteiner

37,64

56,46

37,64

25,92

1 484,04

4500 l konteiner

67,76

101,63

67,76

31,68

2 671,27

800 l süvamahuti1

12,05

18,07

12,05

31,06

-

1300 l süvamahuti1

19,58

29,36

19,58

38,45

-

3000 l süvamahuti1

45,18

67,75

45,18

44,80

-

5000 l süvamahuti1

75,30

112,92

75,30

53,48

-

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

80 l konteiner2

0,00

1,20

1,20

2,40

50,00

140 l konteiner2

0,00

2,11

2,11

2,40

83,00

240 l konteiner2

0,00

3,61

3,61

3,60

142,46

800 l süvamahuti1

0,00

12,05

12,05

31,06

-

1300 l süvamahuti1

0,00

19,58

19,58

38,45

-

Paber ja kartong

240 l konteiner

0,00

3,61

3,61

3,60

142,46

660 l konteiner

0,00

9,94

9,94

5,40

391,78

770 l konteiner

0,00

11,60

11,60

6,60

457,08

2500 l konteiner

0,00

37,65

37,64

25,92

1 484,04

4500 l konteiner

0,00

67,77

67,76

31,68

2 671,27

1300 l süvamahuti1

0,00

19,58

19,58

38,45

-

3000 l süvamahuti1

0,00

45,18

45,18

44,80

-

Segapakendijäätmed

(plast, metall, tetra)

Jäätmekott kuni 150 l

0,00

2,26

2,11

-

-

240 l konteiner

0,00

3,61

3,61

3,60

142,46

660 l konteiner

0,00

9,94

9,94

5,40

391,78

770 l konteiner

0,00

11,60

11,60

6,60

457,08

1300 l süvamahuti1

0,00

19,58

19,58

38,45

-

3000 l süvamahuti1

0,00

45,18

45,18

44,80

-

Klaaspakendid

(pudelid ja purgid)

80 l konteiner

0,00

-

1,20

2,40

50,00

140 l konteiner

0,00

-

2,11

2,40

83,00

240 l konteiner

0,00

-

3,61

3,60

142,46

Aia- ja haljastujäätmed

Jäätmekott kuni 150 l  3

0,00

-

2,11

-

0,90

Suurjäätmed

5 m3

0,06

-

2,11

-

-

1 Hinnakirjas on ära toodud Classic süvamahutite laenutuse hind. Laenutamise hind võib muutuda vastavalt mahuti katte ja sisu valikule.
 Süvamahutite laenutamise ja müügi hinna ning paigalduse kohta saab infot e-aadressilt info@ragnsells.ee

2 Biolaguneva vooderduskoti paigaldab Ragn-Sellsi töötaja peale konteineri tühjendamist. Vooderduskoti paigaldamine on tasuline teenus!

3 Jäätmekott peab olema läbipaistev ja biolagunev. Ühe koti täiskaal kuni 10 kg.

 

 Lisatasud ja -teenused

Kirjeldus

Ühik

Hind

Konteinerite mahtu ületavate või vahetult konteineri kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu4

m3

15,06

Hüvitus rikutud paberi ja papi, biojäätmete, segapakendijäätmete, klaaspakendite eest m3  5

m3

15,06

Sobimatud jäätmed segaolmejäätmete mahutis6

m3

15,06

Purunenud jäätmekoti koristusteenus

tk

30,12

Kuni 1100L plastkonteineri paigaldamine või äratoomine; vahetamine teist tüüpi konteineri vastu7

tk

40,00

1500L-4500L metallkonteineri paigaldamine või äratoomine; vahetamine teist tüüpi konteineri vastu7

tk

40,00

Süvamahutite paigaldamine (töö hind, paigalduse tingimused jms)

kokkuleppel Ragn-Sellsiga

Jäätmekoti või ratastel kuni 800L konteineri käsitransport (kuni 15m veoki peatumiskohast)

kord

12,00

Jäätmekoti või ratastel kuni 240L konteineri käsitransport (kuni 40m veoki peatumiskohast)

kord

28,80

Veokiga tagurdamine üle 150m kui mahuti läheduses puudub ringikeeramise koht

kord

36,00

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (võti, pult, kaart, mobiil)

kord

1,70

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (võti, pult, kaart, mobiil)

kuu

9,00

ASSA või ABLOY tabalukk kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega (ei lisandu luku avamise tasu)

tk

45,60

Lukuaasade paigaldamine metallkonteinerile

konteiner

60,00

Lukuaasade paigaldamine plastkonteinerile

konteiner

18,00

Konteinerile jäätmekleebise kleepimine (sisaldab kleebise maksumust)

tk

2,52

Konteineri pesemine (lisandub mahuti transpordi tasu 40,00 eurot kord)

m3/kord

40,00

Kuni 140L biolaguneva jäätmekoti vahetamine (sisaldab biolaguneva koti maksumust)

tk

3,60

240L biolaguneva jäätmekoti vahetamine (sisaldab biolaguneva koti maksumust)

tk

4,80

Paberkandjal graafiku, lepingu, pakendikoti, korduva arve jms saatmine posti teel

tk

4,55

Võlateate vormistamine tasumata arve(te) eest

tk

4,55

4 Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineriväliste ja konteineri mahtu ületavate jäätmete kogumisel hindab Ragn-Sells AS töötaja jäätmete kogust visuaalselt ja arvestab jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõivatava ruumi järgi.

5 Hüvitist rikutud paberi, biojäätmete ja segapakendite eest rakendatakse, kui mahuti sisaldab mittevastavaid jäätmeid.

6 Sobimatud jäätmed olmejäätmete mahutis on biolagunevad jäätmed, pakendi- ja vanapaberijäätmed, ohtlikud jäätmed, suurjäätmed.

7 Ragn-Sellsi rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel (kliendi soovil, lepingu lõppemisel või Ragn-Sellsi algatusel kliendi võlgnevuse tõttu) lisandub konteineri tühjendustasu ja pesu 80–1100 l 25,55 eurot ja 1500–4500 l 44,75 eurot.

 

Allalaadimiseks: