Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlemine

Kirjeldus

Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemiseks, juhul kui:

  • kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata
  • kinnistut ei kasutata perioodil 01.10 - 30.04.

 

Taotlen vabastust

 

Kestvus

Vallavalitsuse vastav ametnik kontrollib taotluse vastavust käesoleva jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuetele. Kui taotlus ei vasta nõuetele, määrab vastav ametnik taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades puudusi ning märkides, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib ametnik jätta taotluse läbi vaatamata.

Taotluses esitatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise põhjuste tõesust ja vabastamise võimalikkust kontrollitakse kinnistu asukohas. Vallavalitsusel on õigus nõuda dokumente, mis tõendavad, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Vallavalitsuse vastav ametnik teeb otsuse jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise või vabastamata jätmise kohta hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest. Otsuse tegijal on õigus vabastada jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest jäätmevaldaja põhjendatud taotluse alusel kuni viieks aastaks. Otsus tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja esitab kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks, vallavalitsusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel või korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise perioodi kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema korraldatud jäätmeveoga erandkorras liitumisest vabastamise asjaolude muutumisest või äralangemisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude talle teatavaks saamisest.

Vastav ametnik tunnistab jäätmeveoga liitumisest vabastamise otsuse kehtetuks, kui:
1) otsuse aluseks olnud jäätmevaldaja taotlus sisaldas valeandmed;
2) jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele asjakohase taotluse;
3) vabastamise aluseks olnud põhjused on ära langenud.

Taotluse esitamine e-kirjaga või paberil

Taotluse vorm allalaadimiseks:

Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud vorm saatke e-postiga aadressil vald@kambja.ee

Täidetud ja käsitsi allkirjastatud vorm esitada vallavalitsusele asutuse kantseleis Pargi 2, Ülenurme.

Õigusaktid

Täiendav teave:

Eva-Mai Männiste

jäätmespetsialist

tel +372 5919 3320
e-post eva-mai.manniste@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel