Eva-Mai Männiste

jäätmespetsialist

tel +372 5919 3320
e-post eva-mai.manniste@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel
Puhkusel 11.–12.07,
asendab Gerda Ustimenko

Ametikoha põhieesmärk on jäätmemajanduse korraldamine ja arendamine Kambja vallas.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • täidab ringmajanduse valdkonda puudutavates õigusaktides toodud ülesandeid ja kooskõlastab valdkonna dokumendid
 • osaleb valdkondlike arengukavade ja üldplaneeringu koostamise protsessis ning vajadusel vallavalitsuse ja vallavolikogu komisjonide tegevuses
 • koostab oma valdkonda puudutavad õigusaktide eelnõud ja esitab koos lisamaterjalidega osakonna juhatajale vallavalituse ja vallavolikogu istungitel ettekandmiseks
 • koostab ja esitab ettepanekud jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirja uuendamiseks
 • korraldab jäätmekäitlust ja ringmajandust (sh jäätmevaldajate registri pidamine, korraldatud jäätmeveo toimivuse tagamine, jäätmete liigiti kogumise edendamine) valla territooriumil koostöös jäätmeteenuse ettevõtetega (sh kontsessiooni korraldamine)
 • osaleb oma valdkonnaga seotud hangete korraldamises ja läbiviimises
 • teostab kontrolli ja järelevalvet jäätmehoolduseeskirja jm õigusaktide täitmise üle
 • kooskõlastab jäätmelubasid ja jäätmeveost vabastusi
 • teostab järelevalvet heakorraeeskirjade täitmise üle
 • tagab korrashoiu avalikel haljasaladel
 • korraldab kalmistuseadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmise
 • täidab ja esitab oma valdkonna aruandlust
 • juhib oma valdkonnas olevaid projekte ning teeb koostööd vallavalitsuse ja hallatavate asutustega
 • teostab riiklikku järelevalvet jäätmealaste rikkumiste kohta
 • vastab teenistusülesannetega seotud avaldustele, päringutele ja teabenõuetele
 • nõustab isikuid oma valdkonda puudutavates küsimustes
 • tegeleb elanike keskkonnaalase teadlikkuse tõstmisega, sh ringmajanduse valdkonnas
 • osaleb valdkondlikes rahastusprojektides koostöös arendusspetsialistiga.