Hooldajatoetus

23.03.23

 

Hoolduse seadmist ja hooldajatoetust saab taotleda isik, kes hooldab suure abivajadusega isikut. Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise eelduseks on hooldatava abivajaduse hindamine.

Hooldajatoetust makstakse igakuiselt alates hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise kalendrikuust hiljemalt kuu viimasel kuupäeval hooldaja arvelduskontole. Kui toetuse saamise õigus lõpeb kuu keskel, makstakse toetus selle kuu eest välja täies ulatuses.

Hooldajatoetuse maksmine peatatakse kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil.

Hooldus lõpetatakse hooldatava taotluse alusel või järgmistel juhtudel:

  1. hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2. hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevaringses hoolekandeasutuses;
  3. hooldajale sügava või raske puude määramine;
  4. hooldusvajaduse vähenemine;
  5. hooldatava või hooldaja surm;
  6. hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  7. hooldaja avalduse alusel.

Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama hiljemalt 10 päeva jooksul vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa:

  1. hoolduse lõpetamise;
  2. määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise;
  3. hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise. 

 

Kestvus

Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine otsustatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest või taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast. Otsus tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul.

Toetuse taotluse rahuldamisel loetakse sellekohane otsus taotlejale teatavaks tehtuks toetuse väljamakse tegemisega.

Toetus kantakse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest taotleja või taotleja poolt volitatud isiku või taotleja hoolekannet korraldava isiku pangakontole.
 

Taotlemine paberkandjal

 

Esitage paberil täidetud vorm Kambja vallamajas (Pargi 2, Ülenurme) või Kambja teenuskeskuses (Kesk 2, Kambja) koos isikut tõendavat dokumendiga sotsiaaltööspetsialistile või teda asendavale ametnikule. Vajadusel saate blanketi ka ametnikult.
 

Õigusaktid

Täiendav teave (täisealised)

Tiina Lobjakas

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 741 6205502 5840
e-post tiina.lobjakas@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel


Täiendav teave (lapsed)

Marge Maidla

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 750 26125691 1999
e-post marge.maidla@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel