Tiina Lobjakas

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 502 5840
e-post tiina.lobjakas@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel
Puhkusel 19.–21.06

Ametikoha eesmärk on sotsiaalhoolekandealase töö korraldamine Kambja vallas.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • abivajajate informeerimine ja nõustamine sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes ja psühhosotsiaalne toetamine
 • täisealiste abivajaduse ja hooldusvajaduse hindamine
 • hooldajatoetuse taotluse menetlemine ja maksmise korraldamine
 • abivajavat isikut hooldava isiku toetusvajaduse hindamine
 • täisealiste inimeste ja perekondade sotsiaalteenuste korraldamine
 • klienditöö psüühikahäirega ja vaimupuudega inimestega
 • dokumentide ettevalmistamine eakate ja puuetega inimeste hoolekandeasutusse paigutamiseks
 • võrgustikutöö täisealiste inimeste ja perekondadega
 • koduhooldustöötajate töö koordineerimine, tööks vajaliku informatsiooni ja dokumentide edastamine
 • parkimiskaartide väljastamine
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) igapäevaseks tööks vajaminevate ja seadusest tulenevate andmete sisestamine ja menetlemine
 • vältimatu sotsiaalabi andmise korraldamine
 • tööülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine
 • võrgustikutöö teiste omavalitsuste, riigiasutuste jt juriidiliste ja füüsiliste isikutega
 • osalemine valdkonna arengudokumentide ja eelarve koostamises, vajalikke lähteandmete kogumine ja ettepanekute tegemine toetuste ja meetmete süsteemi ning selle üksikute osade muutmiseks
 • tööülesannetega seotud arvete kinnitamine e-arvekeskkonnas
 • valdkonna projektide algatamine ja koordineerimine.