Marge Maidla

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 5691 1999
e-post marge.maidla@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Ametikoha eesmärgiks on sotsiaalhoolekandealase töö korraldamine Kambja vallas.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • abivajajate informeerimine ja nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes
 • erivajadustega laste hoolekande ja sotsiaalteenuste korraldamine
 • erivajadusega laste perede nõustamine, pere abivajaduse hindamine ja abistamiseks meetmete pakkumine
 • erivajadusega laste hooldusvajaduse hindamine, hooldajatoetuse taotluse menetlemine ja maksmise korraldamine
 • vanemate vaheliste lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele kaasaitamine, lapse elukorraldust puudutavate ja lapse hooldusõiguse teostamise küsimuste lahendamine
 • vallavalitsuse esindamine kohtus ametikoha ülesannetega seotud küsimustes
 • koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise korraldamine – kohataotluste menetlemine, järjekorra üle arvestuse pidamine, rühmade komplekteerimine ja vanemate nõustamine
 • koolieelse eralasteasutuse teenuste korraldamine
 • hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega seotud küsimuste lahendamine koostöös haridusasutustega, võrgustikuliikmetega ning lastevanemate nõustamine
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) igapäevaseks tööks vajaminevate andmete sisestamine ja menetlemine
 • tööülesannetega seotud arvete kinnitamine e-arvekeskkonnas
 • tööülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine
 • valdkonna projektide algatamine ja koordineerimine
 • osalemine valdkonna arengudokumentide ja eelarve koostamises, vajalikke lähteandmete kogumine ja ettepanekute tegemine toetuste ja meetmete süsteemi ning selle üksikute osade muutmiseks
 • võrgustikutöö teiste omavalitsuste, riigiasutuste jt juriidiliste ja füüsiliste isikutega.