Hajaasustuse programm

4.02.20

Riigihalduse ministri 22.01.2020 käskkirjaga nr 7 kinnitati hajaasustuse programmi 2020 aasta taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17. veebruar 2020 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprill 2020.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste hooneväliste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
     
  2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2020);
     
  3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
     

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval (2015-2019) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada Kambja Vallavalitsusele ajavahemikus 17.02.2020 – 17.04.2020.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg on 31. oktoober 2021.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokumentja konsulteerige valla kontaktisikuks määratud ametnikuga.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikusttulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. 

Rohkem infot hajaasustuse programmi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt aadressil https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm. Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Vormid ja lisad

Nimi Suurus
arvutamise-abimees.xls 29,5k
garantiikirja_naidis.doc 37,0k
projekti_eelarve.xls 36,5k
taotluse_lisa_autonoomne_elektrisusteem.doc 42,0k
taotluse_lisa_juurdepaasuteed.doc 41,0k
taotluse_lisa_kanalisatsioonisusteemid.doc 43,5k
taotluse_lisa_veesusteemid.doc 46,0k
taotlusvorm_2020.docx 19,5k

 

Vajalikud viited:

Abiks salvkaevu rajamisel

Abiks puurkaevu rajamisel

Veehaarde sanitaarkaitseala

Veeproovide võtmine kodus

Hajaasustuse programmist riigi tugiteenuste keskuse veebis

 

Taotluste rahastamise otsused 2019 aasta voorus:

 

Toetuse saajad eelmistes voorudes:

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvooru toetuste tingimuslik rahastamine

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvooru toetuste rahastamine

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvooru toetuste mitterahastamine

Toetuse saajad hajaasustuse programmist 2017. aastal 

 

Kontaktisikud vallavalitsuses:

Maaspetsialist

Marge Einola

tel +372 511 0706750 2605 

e-post marge@ylenurme.ee

Vastuvõtt

Kokkuleppel


Maaspetsialist

Arved Küngas

tel +372 5295 957741 6207

e-post arved.kungas@kambja.ee

Vastuvõtt

Kokkuleppel