Andmekaitsetingimused

21.06.22

Kohaliku omavalitsuse tegevus on avalik. Meie materjalidega võib tutvuda teabenõude esitamisega. Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet.

Kambja vald kui kohaliku omavalitsuse üksus töötleb isikuandmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutusele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus), isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Töötleme isikuandmeid vaid meil lasuvate ülesannete täitmiseks ning seadusega lubatud ulatuses. Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded, mille käigus võib vajalikuks osutuda ka isikuandmete töötlemine, tulenevad eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 6 ja muudest õigustloovatest aktidest. Nende ülesannete täitmisel koguneb meile isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid. Püüame oma sisemise töökorraldusega tagada, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks. Käesolevad andmekaitsetingimused annavad kokkuvõtliku ülevaate isikuandmete töötlemise toimingutest.

Kui Teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või soovite andmesubjektina kaitsta oma isikuandmeid, pöörduge esmalt Kambja Vallavalitsuse andmekaitsespetsialisti Reet Kiuru poole tel 5664 2006, e-post reet.kiuru@kambja.ee.

 

Millistel juhtudel me töötleme Teie isikuandmeid?

 1. Teie pöördute meie poole avalduse või taotlusega avaliku teenuse, toetuse saamiseks.
   
 2. Teie saadate meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude.
   
 3. Teie esitate meile kaebuse/vaide või Teie peale kaevatakse.
   
 4. Teie olete väärteomenetluse osapooleks.
   
 5. Teie kandideerite meile tööle.
   
 6. Teie algatuse või osaluseta töötleme isikuandmeid ainult siis, kus seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette.

 

Millal edastame Teie isikuandmeid?

Ametiasutustes ning omavalitsusorganite töös avaldame isikuandmeid ainult asja menetlemiseks ning menetlusega seotud isikutele minimaalselt ehk asja lahendamiseks hädavajalikus ulatuses.

Kui keegi tahab teabenõude korras tutvuda dokumendiga, mis on juurdepääsupiiranguga, siis kontrollime, kas küsitud dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb seda töödelda nii, et juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust.

Vaatamata juurdepääsupiirangule väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õiguslik alus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus). Samuti edastame isikuandmeid teisele asutusele, kui andmete edastamise õigus tuleneb avalike ülesannete täitmiseks sõlmitud lepingust.

Isikuandmete kolmandatele isikutele ja asutustele edastamise kohta peab vallavalitsus arvestust ning igal isikuandmete edastajal on avaliku teabe seaduse alusel kohustus dokumendihaldus-süsteemis peetavas andmekogus registreerida isikuandmete edastamine.

 

Kuidas säilitame Teie isikuandmeid?

Isikuandmete säilitamisel lähtume põhimõttest, mille kohaselt Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.

Täpsemalt kehtestatakse dokumentide säilitamistähtajad Kambja Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste dokumentide loetelus. Dokumente säilitatakse vastavalt sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Näitlikustamiseks mõningaid isikuandmeid sisaldavate või sisaldada võivate dokumentide üldisi säilitustähtaegu:

 • elukohateateid säilitatakse 10 aastat;
 • taotlusi ja alusdokumente isikukoodi saamiseks säilitatakse 10 aastat;
 • sotsiaaltoetuste taotlemise dokumente säilitatakse 5 aastat;
 • raamatupidamise algdokumente säilitatakse 7 aastat.

 

Millised on Teie õigused?

Teil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Teie sellekohasele pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. Isikuandmetega tutvumiseks peame oleme veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • kahjustada riiklikku julgeolekut;
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist.

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust.

Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud EL määruse 2016/679 artiklites 15-22.

Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöördudataotlusega teenistusliku järelevalve algatamiseks Kambja Vallavalitsuse kui täitevorgani poole halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).

 

Kuidas reageerime isikuandmetega seotud rikkumistele?

Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lahendada.

Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.