Teated

« Tagasi

Avalik konkurss Tõrvandi raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks

Kambja vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Tõrvandi raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks.

Tõrvandi raamatukogu on vallavalitsuse hallatav asutus, mis koondab enda alla kõik Kambja vallas asuvad raamatukogud.

 

Nõuded kandidaadile

 • kõrgharidus raamatukogunduse või infoteaduste alal või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste;
 • raamatukogundust, töökorraldust ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus;
 • autojuhiload, isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Peamised tööülesanded:

 • asutuse, mis ühendab endas kõiki Kambja valla raamatukogusid, juhtimine ja tegevuse korraldamine;
 •  asutuse juhi kui tööandja ülesannete täitmine;
 • teavikute valimise ja tellimise, raamatukogu asjaajamise, aruannete koostamise ja esitamise korraldamine;
 • raamatukogu eelarve kavandi koostamine ning kinnitatud eelarve täitmise tagamine, samuti raamatukogu vara säilimise ja heaperemeheliku ning sihipärase kasutamise tagamine;
 • raamatukogu põhimääruses sätestatud asutuse ülesannete täitmise tagamine.

 

Kandideerijatel esitada:

 • avaldus
 • CV
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Tööle asumise aeg

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tööleping Tõrvandi raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks alates 1. oktoobrist 2020. a.

Dokumendid esitada hiljemalt 14.09.2020. a e-posti aadressile vald@kambja.ee või saates-tuues kohale aadressil Pargi tn 2 Ülenurme alevik Kambja vald 61714 Tartumaa märgusõnaga „Raamatukogu direktori konkurss".

Kontaktisik vallasekretär Marina Lehismets, tel 5688 5812.