Teated

Kambja vallavolikogu algatas 19.06.2024 korraldusega Õssu külas asuvate Kulli (kü tunnus 94901:005:1419), Kulli (kü tunnus 94901:995:1420), Põhjala tn 2, Põhjala tn 4, Põhjala tn 19,...

Õssu külas asuvate Kulli (kü tunnus 94901:005:1419), Kulli (kü tunnus 94901:995:1420), Põhjala tn 2, Põhjala tn 4, Põhjala tn 19, Põhjala tn 21, Kulli tänav, Põhjala tn L1, Põhjala tn L2, Kulli alajaam, Teeveere maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Kambja vallavolikogu algatas 19.06.2024 korraldusega Õssu külas asuvate Kulli (kü tunnus 94901:005:1419), Kulli (kü tunnus 94901:995:1420), Põhjala tn 2, Põhjala tn 4, Põhjala tn 19,...

Kambja vallavalitsus võttis 26.06.2024 korraldusega nr 383 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ülenurme alevikus asuva Paruni tn 56 krundi detailplaneeringu. Vallavalitsus pikendas...

Ülenurme alevikus asuva Paruni tn 56 krundi detailplaneeringu väljapanek

Kambja vallavalitsus võttis 26.06.2024 korraldusega nr 383 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ülenurme alevikus asuva Paruni tn 56 krundi detailplaneeringu. Vallavalitsus pikendas...

Kambja Vallavalitsus võttis 19.06.2024 korraldusega nr 366 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ülenurme alevikus asuvate Väike-Rätsepa, Nõela, Niidi, Nööbi, Kääri maaüksuste ja lähiala...

Ülenurme alevikus asuvate Väike-Rätsepa, Nõela, Niidi, Nööbi, Kääri maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Kambja Vallavalitsus võttis 19.06.2024 korraldusega nr 366 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ülenurme alevikus asuvate Väike-Rätsepa, Nõela, Niidi, Nööbi, Kääri maaüksuste ja lähiala...

Kambja Vallavolikogu algatas 15.05.2024 otsusega nr 24 Sipe külas asuva Kasesaare (kü tunnus 28204:004:0229) maaüksuse osaala detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad. Kambja...

Sipe külas asuva Kasesaare maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Kambja Vallavolikogu algatas 15.05.2024 otsusega nr 24 Sipe külas asuva Kasesaare (kü tunnus 28204:004:0229) maaüksuse osaala detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad. Kambja...

Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada ja nihutada hoonestusala 10% selliselt, et hoonestusala algab Kesa tänava poolsest kinnistu piirist 10 meetri ja Kesa tn 7 kinnistu piirist 5 meetri...

Projekteerimistingimused detailplaneeringu täpsustamiseks Kambja alevikus Kesa tn 9

Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada ja nihutada hoonestusala 10% selliselt, et hoonestusala algab Kesa tänava poolsest kinnistu piirist 10 meetri ja Kesa tn 7 kinnistu piirist 5 meetri...

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud hoonestusala

Soinaste külas asuva Tõrvandi tee 10 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud hoonestusala

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud hoonestusala

Reola külas asuva Mingi tee 11 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud hoonestusala

Kambja vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Ülenurme alevikus asuva Kaasiku tn 3 krundil üksikelamu projekteerimiseks. Tegemist on detailplaneeringu koostamise...

Ülenurme alevikus asuva Kaasiku tn 3 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Ülenurme alevikus asuva Kaasiku tn 3 krundil üksikelamu projekteerimiseks. Tegemist on detailplaneeringu koostamise...

Kambja vallavolikogu istungi toimub kolmapäeval, 19.06.2024 algusega kell 17.00 Reola kultuurimajas.

Kutse vallavolikogu istungile

Kambja vallavolikogu istungi toimub kolmapäeval, 19.06.2024 algusega kell 17.00 Reola kultuurimajas.

Kambja vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Külitse alevikus asuva Kasesalu AÜ 1 krundil olemasoleva hoone laiendamiseks ja ümberehitamise projekteerimiseks. Tegemist on...

Külitse alevikus asuva Kasesalu AÜ 1 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Külitse alevikus asuva Kasesalu AÜ 1 krundil olemasoleva hoone laiendamiseks ja ümberehitamise projekteerimiseks. Tegemist on...

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Kannikese maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete...

Sipe külas asuva Kannikese maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Kannikese maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete...

Valla häältelugemiskomisjon alustab hääletamissedelite ülelugemist 10. juunil 2024 kell 10 Pargi 2 Ülenurmel .

Euroopa Parlamendi valimiste häälte ülelugemine

Valla häältelugemiskomisjon alustab hääletamissedelite ülelugemist 10. juunil 2024 kell 10 Pargi 2 Ülenurmel .

Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda Kraavi maaüksuse jagamist kaheks krundiks (elamumaa ja transpordimaa) ning elamumaa krundile ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete...

Külitse aleviku Kraavi maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda Kraavi maaüksuse jagamist kaheks krundiks (elamumaa ja transpordimaa) ning elamumaa krundile ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete...

Kambja valla noortevolikogu valimise komisjon kinnitas 20.05.2024 toimunud koosolekul noortevolikogu valimise tulemused. Kambja valla noortevolikokku osutusid valituks: Braian...

Kinnitati Kambja valla noortevolikogu valimistulemused

Kambja valla noortevolikogu valimise komisjon kinnitas 20.05.2024 toimunud koosolekul noortevolikogu valimise tulemused. Kambja valla noortevolikokku osutusid valituks: Braian...

Kambja vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlused Räni alevikus asuvate Viirpuu tn 35, 37, 39, 41, 43 ja 45 kruntidel kehtiva Räni küla Keskküla kinnistu detailplaneeringu...

Räni alevikus asuvate Viirpuu tn 35, 37, 39, 41, 43 ja 45 kruntide projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlused Räni alevikus asuvate Viirpuu tn 35, 37, 39, 41, 43 ja 45 kruntidel kehtiva Räni küla Keskküla kinnistu detailplaneeringu...

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste andmise avatud menetlust Räni küla Saare maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Heina tn 14 krundi osas.   ...

Projekteerimistingimused detailplaneeringu täpsustamiseks Räni alevikus Heina tn 14

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste andmise avatud menetlust Räni küla Saare maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Heina tn 14 krundi osas.   ...

Keskkonnaamet teatab, et Kambja Vallavalitsus keskkonnaluba nr L.VV/327260 on muudetud. Muudetud keskkonnaluba annab vallavalitsusele õiguse Aarike I paisu rekonstrueerimiseks Tatra jõkke...

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Keskkonnaamet teatab, et Kambja Vallavalitsus keskkonnaluba nr L.VV/327260 on muudetud. Muudetud keskkonnaluba annab vallavalitsusele õiguse Aarike I paisu rekonstrueerimiseks Tatra jõkke...

Kambja vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 15.05.2024 algusega kell 17.

Kutse vallavolikogu istungile

Kambja vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 15.05.2024 algusega kell 17.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) avaldab teadaande ehitusseadustiku (EhS) § 42 lõike 6 ja 7 alusel. TTJA annab teada, et on võtnud menetlusse Ardanuy Ingeneria SA (A80480759)...

Tartu–Ropka, Ropka–Palupera, Puka–Keeni ja Keeni–Valga raudteelõigul kontaktvõrgu püstitamise ehituslubade menetluste teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) avaldab teadaande ehitusseadustiku (EhS) § 42 lõike 6 ja 7 alusel. TTJA annab teada, et on võtnud menetlusse Ardanuy Ingeneria SA (A80480759)...

Kambja vallavalitsus menetleb ehitusluba Külitse ühisveevärgi ja ühiskanalisatsioonitorustike rajamiseks. Esimeses osas rajatakse magistraaltorustik (veevarustus ja survekanalisatsioon) Tartu...

Ehitusloa menetlus Külitse ühisveevärgi ja ühiskanalisatsioonitorustike rajamiseks

Kambja vallavalitsus menetleb ehitusluba Külitse ühisveevärgi ja ühiskanalisatsioonitorustike rajamiseks. Esimeses osas rajatakse magistraaltorustik (veevarustus ja survekanalisatsioon) Tartu...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 11