Teated

Planeeringu eesmärk on kaaluda Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 kruntide ulatuses muuta kehtivat detailplaneeringut krundi maksimaalse lubatud ehitisealuse pindala, hoonestusala, hoonete arvu ning...

Soinaste küla Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 kruntide ulatuses muuta kehtivat detailplaneeringut krundi maksimaalse lubatud ehitisealuse pindala, hoonestusala, hoonete arvu ning...

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Vana-Sepa maaüksus elamumaa kruntideks

Pühi küla Vana-Sepa maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Vana-Sepa maaüksus elamumaa kruntideks

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Haage tee 63a maaüksus elamumaa ja maatulundusmaa krundiks.

Külitse aleviku Haage tee 63a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Haage tee 63a maaüksus elamumaa ja maatulundusmaa krundiks.

Korra eesmärk on tagada detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikute võrdne kohtlemine ning rajatiste väljaehitamiseks kantavate kulude ja planeeringuga kavandatu omavaheline proportsionaalsus.

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise korra kehtestamine

Korra eesmärk on tagada detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikute võrdne kohtlemine ning rajatiste väljaehitamiseks kantavate kulude ja planeeringuga kavandatu omavaheline proportsionaalsus.

Alates 01.01.2023 on lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määraks 45 eurot kuus.

Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Alates 01.01.2023 on lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määraks 45 eurot kuus.

Kooli tegutsemise vorm on põhikool, kus toimub õppetöö I-III kooliastmes

Tõrvandi kooli põhimääruse kehtestamine

Kooli tegutsemise vorm on põhikool, kus toimub õppetöö I-III kooliastmes

Asutuse tegevusvaldkonnad on vallale vajalike kultuuri- ja sporditeenuste ning vallavara haldusteenuse osutamine.

Asutuse Kambja Kultuur ja Sport põhimääruse kehtestamine

Asutuse tegevusvaldkonnad on vallale vajalike kultuuri- ja sporditeenuste ning vallavara haldusteenuse osutamine.

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Icosagen AS (registrikood 10565884 , aadress Eerika tee 1, Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond ) 15.09.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse nr ...

AS Icosagen keskkonnaloa taotlus (Õssu)

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Icosagen AS (registrikood 10565884 , aadress Eerika tee 1, Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond ) 15.09.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse nr ...

Kambja Vallavolikogu istung toimub 16. novembril algusega kell 17.00 Uhti külas Reola kultuurimajas.

Kutse vallavolikogu istungile

Kambja Vallavolikogu istung toimub 16. novembril algusega kell 17.00 Uhti külas Reola kultuurimajas.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Rehepapi tee 12 maaüksusest kaks elamumaa ja kaks üldkasutatava maa krunti.

Soinaste küla Rehepapi tee 12 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Rehepapi tee 12 maaüksusest kaks elamumaa ja kaks üldkasutatava maa krunti.

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitseeeskirja eelnõu väljapanek

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse planeeringualale elamumaa, ärimaa, sotsiaalmaa ja transpordimaa krundid.

Soinaste küla Kasela, Kurvi, Väike-Kasela, Kuslapuu tn 1a ja Tani maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse planeeringualale elamumaa, ärimaa, sotsiaalmaa ja transpordimaa krundid.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala kruntideks jagamiseks ning kruntide sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramiseks ühepereelamute ehitamiseks.

Uhti küla Liivamäe elamurajooni ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala kruntideks jagamiseks ning kruntide sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramiseks ühepereelamute ehitamiseks.

Avalik arutelu toimub 30.11.2022.
Kambja vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikoha täitmiseks. Kandideerimistähtaeg 14.11.2022.

Konkurss ehitusspetsialisti ametikoha täitmiseks

Kambja vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikoha täitmiseks. Kandideerimistähtaeg 14.11.2022.

Kambja vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi vallainseneri ametikoha täitmiseks. Kandideerimistähtaeg 14.11.2022.

Konkurss vallainseneri ametikoha täitmiseks

Kambja vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi vallainseneri ametikoha täitmiseks. Kandideerimistähtaeg 14.11.2022.

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi kultuuri- ja spordinõuniku ametikoha täitmiseks.

Konkurss kultuuri- ja spordinõuniku ametikoha täitmiseks

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi kultuuri- ja spordinõuniku ametikoha täitmiseks.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu korduv avalik väljapanek toimub perioodil 07.11.–06.12.2022.

Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu korduv avalikustamine

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu korduv avalik väljapanek toimub perioodil 07.11.–06.12.2022.

Taotleja soovib nullkõrguseks 62,0 m absoluutkõrgusel, kuna krunt on madalamal kui juurdepääsuteed.

Külitse alevikus asuva Kiigemäe tee 2 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Taotleja soovib nullkõrguseks 62,0 m absoluutkõrgusel, kuna krunt on madalamal kui juurdepääsuteed.

Arengukava on valla arengut suunav strateegiline dokument, mille alusel tehakse investeerimisotsuseid. Arengukava elluviimiseks vajalikud vahendid kavandatakse valla eelarvestrateegias ja need...

Võeti vastu valla arengukava aastateks 2023–2030

Arengukava on valla arengut suunav strateegiline dokument, mille alusel tehakse investeerimisotsuseid. Arengukava elluviimiseks vajalikud vahendid kavandatakse valla eelarvestrateegias ja need...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 8