Teated

« Tagasi

Külitse aleviku Haage tee 29 planeeringu väljapanek

Kambja Vallavalitsus algatas 14.11.2019.a korraldusega nr 1490 Küliste alevikus asuva Haage tee 29 maaüksuse (kü tunnus 94901:005:0771) ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas sama korraldusega detailplaneeirngu lähteseisuohad..

Planeeringu eesmärgiks on Haage tee 29 maaüksuse jagamine 8 eraldiseisvaks krundiks ning ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone osaliseks lammutamiseks ja sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramine päikeseelektrijaama(de) rajamiseks ning anda lahendus kruntide tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsuteede rajamiseks, haljastuse rajamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. Haage tee 29 krundi maakasutuse olemasolev sihtotstarve on 100% tootmismaa. Planeeringualale on juurdepääs tagatud olemasolevalt Külitse järve riigiteelt nr 22194. Planeeringuala suurus on ca 1,9 ha. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumil.

Detailplaneeringu algatamise juures määrati kohustus koostada keskkonnamõjude eelhinnang, mille tulemusel tuleb koostada korraldus keskkonnamõjude strateegiliseks hindamiseks või mitte.

Hendrikson & KO OÜ poolt koostati detailplaneeringule KSH eelhinnang. Eelhinnangu käigus jõuti järeldusele, et detailplaneeirngu realiseerimisel (kavandatava tegevuse ellu viimisel) ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist. Samuti on välja toodud leevendavad meetmed ebasoodsate mõjude välistamiseks.

Vastavalt planeerimisseaduse §133 alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse avaldamiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Detailplaneering on kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud ametiasutustega ning tehnovõrgu valdajatega. Arvamuse avaldamiseks määrati tähtaeg milleks oli 16.03.2020. Tähtaegselt avaldasid arvamust kolm isikut, kellest ühe isiku seisukohalt ei ole vastuväiteid planeeringulahendusele. Kaks isikut esitasid ettepanekud detailplaneeirngu lahendusele. Asjast huvitatud isik leidis, et esitatud arvamused on sellised, mis ei ole detailplaneeringu faasis lahendatavad, kuna ei kuulu detailplaneeirnguga lahendavate ülesannete hulka. Sama arvamuse võttis ka Kambja Vallavalitsus. Kuna ülejäänud isikud arvamust ei avaldanud, siis vastavalt planeerimisseadusele eeldas Kambja Vallavlitsus, et arvamuse andja ei soovi planeeringu kohta arvamust avaldada ning nõustuvad esitatud detailplaneeringu lahendusega (planeerimisseadus §133 lg 2).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.05.2020 – 05.06.2020 Kambja Vallavalitsuse kantseleis (Pargi 2, Ülenurme alevik) ning Kambja valla veebilehel.