Hajaasustuse programm

6.09.21

Taotlusvoor suletud

Füüsilistele isikutele mõeldud hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor oli avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
   

Toatlemise tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist Kambjas valla hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2022.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.
   

Taotlemine

Taotluse koos kohustuslike lisadokumentidega saab esitada Kambja vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressil vald@kambja.ee või paberkandjal Ülenurmel Pargi 2 ja Kambjas Kesk 2.

Taotlusi võetakse vastu 1. veebruarist kuni 1. aprillini.

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 

Abiks taotluse koostamisel:

 • Soovitatav on juba varakult  tegeleda hinnapakkumuste võtmisega, et oleks piisavalt aega hinnapakkumuses esitatud infoga tutvuda ning vajadusel pakkumuse esitajaga täiendavalt konsulteerida. Viimasele minutile jäetud hinnapakkumusi ei ole enam aega läbi vaadata, mistõttu võivad olulised kulud projektis kajastamata jääda. Kuna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme rajavatel ettevõtetel on sellel perioodil palju tööd, võib juhtuda, et esitatud hinnapakkumus ei kajasta tegelikku olukorda või peate hinnapakkumust pikemalt ootama.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on üldjuhul nõutud ehitisregistris ehitusloa/teatise või kasutusloa/teatise esitamine. Kui te ise ei ole valmis loa/teatise taotlemiseks vajalikku dokumentatsiooni koostama (taotlus, asukohajoonis, teostusjoonis vms), siis on mõistlik hinnapakkumine küsida koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega (loa/teatise taotluse koostamine, projekt, teostusjoonis vms).
 • Veevarustussüsteemide taotluse juurde tuleb enamasti lisada ka vee kvaliteedi analüüs. Terviseameti Tartu labor võtab proove vastu ainult Tartus, kuid pakub omalt poolt veeproovi võtja teenuseid.
 • Vajalikud viited:

Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab valla- või linnavalitsus või kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnati hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv,
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).
 • Hajaasustuse programmi taotluste hindamisjuhend (27.52 KB, DOCX)
 • Hindamistabel (28.5 KB, XLS)
   

Aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

Täiendava teavet ja dokumentatsiooni leiab riigi tugiteenuste keskuse veebist.

Programmi viiakse ellu riigihalduse ministri hajaasustuse programmi määrusega.

 

Kontaktisikud vallavalitsuses:

Maaspetsialist

Marge Einola

tel +372 5817 0211

e-post marge@ylenurme.ee

Vastuvõtt

Kokkuleppel


Maaspetsialist

Arved Küngas

tel +372 5303 3725

e-post arved.kungas@kambja.ee

Vastuvõtt

Kokkuleppel