Eeskirjad ja korrad

18.10.18

 

Kambja Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määrustega kehtestatud eeskirjad ja korrad:

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Koduteenuste osutamise kord

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord

Teenistujate värbamise ja valiku kord

Vallavara valitsemise kord

Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kord

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord

Kambja valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise ning finantsjuhtimise kord

Riigihangete läbiviimise kord

Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Kambja vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

 

Üksnes endise Kambja valla maaalal kehtivad Kambja Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määrustega kehtestatud korrad ja eeskirjad:

 

Üksnes endise Ülenurme valla maaalal kehtivad Ülenurme Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määrustega kehtestatud korrad ja eeskirjad: