Tervisetoetus

23.03.23

 

Tervisetoetust makstakse alljärgnevate kulude osaliseks või täielikuks katmiseks:

  1. töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saavale isikule üks kord aastas retseptiravimite kompenseerimiseks tingimusel, et isik ei teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
  2. puudega lapsele ja puudega täiskasvanule meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi ostmiseks või laenutamiseks;
  3. kuni 18-aastase lapse prillide (või nägemisteravust korrigeerivate abivahendite) hüvitamiseks;
  4. nägemispuudega isiku juhtkoera ülalpidamiseks üks kord kvartalis;
  5. pikaajalise koduse hapnikravi saaja elektrienergia kulude katteks üks kord kuus meditsiiniasutuse tõendi alusel;
  6. muudel tervisest tulenevad põhjendatud juhtudel (voodipäev, transport jms). 

 

Esitan e-taotluse

 

Kestvus

Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine otsustatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest või taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast. Otsus tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul.

Toetuse taotluse rahuldamisel loetakse sellekohane otsus taotlejale teatavaks tehtuks toetuse väljamakse tegemisega.

Toetus kantakse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest taotleja või taotleja poolt volitatud isiku või taotleja hoolekannet korraldava isiku pangakontole.
 

Taotlemine paberkandjal

Esitage paberil täidetud vorm koos kulusid tõendva dokumendiga Kambja vallamajas (Pargi 2, Ülenurme) või Kambja teenuskeskuses (Kesk 2, Kambja) koos isikut tõendavat dokumendiga sotsiaaltööspetsialistile või teda asendavale ametnikule. Vajadusel saate blanketi ka ametnikult.
 

Õigusaktid

Täiendav teave

Tiina Lobjakas

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 741 6205502 5840
e-post tiina.lobjakas@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel