Meriliis Kuuslap

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 5468 0008
e-post meriliis.kuuslap@kambja.ee

Puhkusel 01.–26.07

Ametikoha eesmärk on sotsiaalhoolekandealase töö korraldamine Kambja vallas.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • abivajajate informeerimine ja nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes
 • täisealiste inimeste hooldusvajaduse hindamine, hooldajatoetuse taotluse menetlemine ja maksmise korraldamine
 • täisealiste inimeste ja perekondade sotsiaalteenuste korraldamine
 • dokumentide ettevalmistamine eakate ja puuega inimeste hoolekandeasutusse paigutamiseks
 • koduhooldustöötajate töö koordineerimine, tööks vajaliku informatsiooni ja dokumentide edastamine
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) igapäevaseks tööks vajaminevate ja seadusest tulenevate andmete sisestamine ja menetlemine
 • sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korraldamine
 • vältimatu sotsiaalabi andmise korraldamine
 • tööülesannetega seotud arvete kinnitamine e-arvekeskkonnas
 • tööülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine
 • võrgustikutöö teiste omavalitsuste, riigiasutuste jt juriidiliste ja füüsiliste isikutega
 • osalemine valdkonna arengudokumentide ja eelarve koostamises, vajalikke lähteandmete kogumine ja ettepanekute tegemine toetuste ja meetmete süsteemi ning selle üksikute osade muutmiseks
 • valdkonna projektide algatamine ja koordineerimine