Teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetus

1.07.19

 

Kirjeldus

Teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetust makstakse igakuiselt, va juulikuu eest lapsevanema ühekordse taotluse alusel Tartumaa teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades lasteaiakohta kasutava lapse vanemale juhul, kui teise omavalitsuse kohamaksumus on suurem kui Kambja valla kehtestatud kohamaksumus. Toetust makstakse kohamaksumuste vahe ulatuses.

Toetus on ette nähtud pooleteise- kuni seitsmeaastase lapse vanemale, kui vanema kohataotluses eelistatud Kambja valla munitsipaallasteaedades puudub vaba lasteaiakoht.

Toetust määratakse terve kalendrikuu eest eeldusel, et on täidetud käesolevas määruses toetuse maksmiseks sätestatud tingimused. Väljamaksed toimuvad iga kalendrikuu 20 päeva jooksul eelmise kuu eest. Juunis ja juulis esitatud taotluste kohta teeb taotlust menetlev ametnik otsused 20. septembriks.

Toetust ei maksta nendele vanematele, kes ei ole taotlenud kohta Kambja valla munitsipaallasteaias.

Toetuse maksmine lõpetatakse, kui pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele on pakutud vanema poolt munitsipaallasteaia kohataotluses eelistatud lasteaedades kohta ning vanem on kirjalikult teatanud kohast loobumisest või vanem ei ole pakkumisest alates kahe kalendrikuu jooksul sõlminud munitsipaallasteaia kohakasutuse lepingut.

 

Taotlemine

Taotlus esitada vallavalitsusele kohapeal paberil või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna. 

 

 Esitamine paberil või e-postiga

Vormid:

 

Õigusaktid


Küsimuste korral pöörduda:

Sotsiaaltöö spetsialist

Marge Maidla

tel 750 26125691 1999

e-post marge.maidla@ylenurme.ee

Vastuvõtt

Kokkuleppel