Koostatav uus üldplaneering

16.09.22

 

Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu

Üldplaneeringu seletuskiri | pdf

Joonis 1: Maakasutus | pdf | 7,88 MB

Joonis 2: Piirkondlikud ehitustingimused | pdf

Joonis 3: Väärtused ja piirangud | pdf | 9,72 MB

Joonis 4: Taristu | pdf | 9,14 MB

Lisa 1: Rohevõrgustiku analüüs | pdf | 6,28 MB

Lisa 2: Alusanalüüs | pdf | 4,93 MB

Lisa 3: KSH aruanne | pdf | 3,55 MB

Lisa 4: Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus | pdf 

Lisa 5: Riiklikud looduskaitse- ja kultuuriväärtused | pdf

Lisa 6: Maardlad ja mäeeraldised | pdf

Lisa 7: Kambja valla elanike liikuvusuuring | pdf | 7,96 MB

Lisa 8: Liiklusmüra hinnang | pdf 

Lisa 9: Pangodi maastikukaitseala üldplaneering | pdf

 

Arvamusi eelnõule sai esitada avaliku väljapaneku jooksul 16.05.2022–10.08.2022.

Teave avalike arutelude toimumise aja, asukohtade ning viisi kohta edastab Kambja vallavalitsus pärast avaliku väljapaneku lõppu. 

Kaardirakendus (uues aknas)

 

Kambja valla üldplaneeringu alusuuringute teostamist rahastati meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus". Projekti „Kambja valla liikuvustaristu kavandamine ja läbimõeldud suunamine" raames toetati liikuvusuuringu teostamist 7200 euroga ning ettevõtlusanalüüsi teostamist 4800 euroga.