Teated

« Tagasi

AS A. Le Coq taotleb keskkonnaloa muutmist (Reola)

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Kambja vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

Kambja vallavalitsus on saanud keskkonnaametilt teate AS-i A. Le Coq (registrikood 10034247, aadress Laulupeo pst 15, Tartu linn, 50050 Tartumaa) 15.03.2021 esitatud keskkonnaloa nr L.VV/330614 muutmise taotluse menetlusse võtmisest.

Esitatud taotluse eesmärk on lisada keskkonnaloasse puurkaev keskkonnaregistri koodiga PRK0062806.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt ameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada keskkonnaametile muutmise taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, 550409 Tartu. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Menetlev asutus:

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
tel +372 662 5999
e-post info@keskkonnaamet.ee