Teated

Valla elanike rahuloluküsitlus

2019 aastal võttis Kambja vallavolikogu vastu arengukava, milles lepiti kokku eesmärkides aastani 2030. Kambja valla visioon aastaks 2030 on:

Kambja vald on inimestest lähtuv parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga omavalitsus, kus väärtustatakse elukestvat õpet, oma kultuurilist pärandit ning sportimisvõimaluste arendamist.

Selle saavutamiseks seati kuus strateegilist eesmärki:

  • väärtustatakse head haridust;
  • terved, sotsiaalselt aktiivsed ja hästi toime tulevad inimesed;
  • rahvakultuuri ja sporti hoitakse au sees;
  • kaasajastatud ja keskkonnasõbralikud taristud, turvalised ühendusteed;
  • konkurentsivõimeline ettevõtlus;
  • valla demokraatlik juhtimine.

Arengukava täitmist ja selle muutmise vajadust analüüsitakse kord aastas. Sellest tulenevalt viidi valla elanike seas läbi käesolev küsitlus, mille eesmärgiks on selgitada, kuivõrd on valla teenuste tarbijad ehk elanikud rahul erinevate valla poolt pakutavate teenuste kvaliteedi ja kättesaadavusega.

Rahuoluküsitlus kestis 15. oktoobrini.

Rahuloluküsitlust koordineeris Kambja vallavalitsus. Lisainfo: arendusjuht Kristi Kull.