Sotsiaalteenus raske või sügava puudega lapsele

8.02.21

 

Kirjeldus

Riigi poolt eraldatud rahalisi vahendeid on õigus taotleda raske ja sügava puudega lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal, tingimusel, et lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald.

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetust võib taotleda kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui sihtrühma kuuluv laps saab 18-aastaseks.

Eraldatud vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud alljärgnevate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks ning teenuste osutamisega seotud kulude hüvitamiseks:

 1. lapsehoiu-, isikliku abistaja ja tugiisikuteenus;
 2. intervallhooldus;
 3. laagrites osalemine;
 4. transporditeenus haridus,- ravi,- või rehabilitatsiooniasutusse;
 5. rehabilitatsiooniteenused;
 6. rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja abivahendite eest tasumine;
 7. laste ja perede teraapia ja nõustamine;
 8. puudest tulenev eluruumide kohandamine;
 9. sotsiaalteenuste osutajate (sh lapsehoidjatele ja tugiisikutele) koolituse eest tasumine;
 10. turva,- asendus,- õpilas,- ja tugikodu teenus;
 11. muud lapse ja tema pereliikmete olukorda ja toimetulekut parandavad sotsiaalteenused.

 

Taotlemine

Taotlus esitada vallavalitsusele kohapeal paberil või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna. Lisada tuleb lisada järgmised dokumendid:

 1. teenuse esmakordsel taotlemisel taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
 2. lapsele puude raskusastme määramise otsus;
 3. lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul.

Kui taotleja ei ole esitanud nimetatud dokumente või neis esineb puudusi, määrab taotlust menetlev ametnik taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jätab spetsialist taotluse läbi vaatamata.

 

 Esitamine paberil või e-postiga

Vormid:Kestvus

Vallavalitsus teeb otsuse sotsiaalteenuse määramise või määramisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Määramisest keeldumise põhjendatud otsus saadetakse taotlejale viie tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

Teenuse eest tasumine toimub teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel.

 

Õigusaktid

Täiendav teave

Marge Maidla

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 750 26125691 1999
e-post marge.maidla@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel