Talihoole Kambja valla kohalikel teedel

Kes ja kus lume- ja libedatõrjet korraldab?

Riigiteedel: transpordiamet

Metsateedel: riigimetsa majandamise keskus (RMK)

Kambja vallale kuuluval kohalikul teel: Kambja vallavalitsus

Avalikuks kasutamiseks antud erateel: Kambja vallavalitsus

Erateel: tee omanik

Kes teostab?

Kambja vallas teostab avalikus kasutuses olevatel kohalikel teedel lumetõrjet OÜ Ülenurme Teed ja hoolduspartnerid allahanke korras. 

Kõnniteid Ülenurme ja Tõrvandi piirkonnas hooldab OÜ Olme, mujal OÜ Ülenurme Teed.

Kui sageli?

Vallateedel alustatakse hooldustsüklit pärast lumesaju või tuisu lõppu või lumesaju korral alates lumekihi kriitilise paksuse (10 cm)  saavutamisest.

Valla kohalikud teed vabastatakse lumest 12 h ja erateed 24 h jooksul alates hooldustsükli algusest. Ekstreemsete olude korral võib hoolduse aeg olla poole pikem.

Esmalt lükatakse puhtaks suuremad teed ja seejärel puhastatakse kõrvalharud.

Kas lund lükatakse ka erateel?

Elanike soovil lükatakse lund ka erateedel nende majapidamisteni, kus elatakse aasta läbi. Oluline on, et elanikud on registreeritud oma tegelikku elukohta ning et neile ei ole antud omavalitsuse poolt prügiveo vabastust.

Erateed vabastakse lumest 24 h jooksul alates hooldustsükli algusest.

Teeservades peab võsa ja ülekasvanud olema piiratud vähemalt 3,5 m kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine.

Lund saab lükata teel mille laius on vähemalt 4 m ja teeserva jääb veel piisavalt ruumi ka lumevalli jaoks.

 

 

Vald ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311) või sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt „eratee" ei ole sissesõitu keelav märk. Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna kilekott, et teostataks lumelükkamist.

Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palub vallavalitsus erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truubid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad on värvitud või helkurpaelaga seotud).

Tähistada tuleb ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik.

Ära takista hooldusmasina liikumist!

Alevikes ja mujal tiheaasustusega alal palume lumesaju ajal sõidukeid tänava äärde ja kõnniteedele mitte parkida, sest see takistab oluliselt lumetõrjetöid.

Õigusaktid

Talvisele teehoolduse nõuded on kehtestatud majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015. a määrusega nr 92 „Tee seisundinõuded".

Lumetõrje tegemisel lähtutakse talviste seisundinõuete tasemest nr 1 ehk koheva lume puhul peab lumekihi paksus olema 10 cm, millest alates alustatakse hooldamist igal juhul. Väiksema lumekihi ning tuisu korral hinnatakse olukorda ja teid puhastatakse vastavalt vajadusele.

Anna teada!

Lumetõrjega seotud muredest saab teada anda OÜ-le Ülenurme Teed telefonil 5843 8670 või ööpäevaringselt e-postile yl.teed@ylenurme.ee või www.kambja.ee/teavita-probleemist.

Ülenurme ja Tõrvandi piirkonna kõnniteede hooldamisega seotud probleemidest anda teada OÜ-le Olme tel 521 6956 e-post olme@ylenurme.ee.

Lisainfo: Ülo Plakso, valla haldusjuht, 5684 1034, ulo.plakso@kambja.ee

 

Transpordiameti maanteeinfo telefonile 1247 saate ööpäevaringselt edastada infot riigiteedel esinevate probleemide kohta.

Tartumaa riigiteedel teostab hoolet OÜ Verston, tel 5307 9686,  tartuvalve@verston.ee

RMK metsateedel Tartumaa metskond, tel 515 5090, tartumaa@rmk.ee

Talihoolde kaart