Joosep Kaur

teedespetsialist

tel +372 5302 9187
e-post joosep.kaur@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Ametikoha eesmärgiks on Kambja valla kohalike teede korrashoiu tagamine, teehoiutööde korraldamine ning liiklusohutuse ja -korralduse tagamine.

Teenistuja on ametnik. | Ametijuhend

Peamised ülesanded:

 • korraldab Kambja valla kohalike teede ja tänavate korrashoidu, puhastamist ja hooldust
 • valmistab ette vallale kuuluvate teede ja tänavate ehitus-, hooldus- ja remondihangete lähtedokumendid
 • korraldab tee- ja tehnovõrkude ehitust
 • kooskõlastab tehnovõrkude projekte ja trasside asukohti teemaadel
 • osaleb teehoiukava koostamisel
 • korraldab liikluskorraldusvahendite ja bussipeatuste korrashoidu ning hooldust
 • kooskõlastab ühistranspordipeatuste asukohad, korraldab ootepaviljonide paigaldamised
 • tagab liikluskorralduse ja arenduse kohalikel teedel ja tänavatel
 • menetleb ja väljastab sissesõidulubasid ning teostab järelevalvet
 • menetleb ja väljastab kaevelubasid ning teostab järelevalvet
 • teostab järelevalvet valdkonna hooldus-, ehitus- ja rekonstrueerimistööde osas
 • teostab parkimisalast järelevalvet kohalikel teedel
 • menetleb liiklusseaduse §-des 241 ja 261 sätestatud väärtegusid
 • osaleb valdkonnapõhise eelarve koostamise protsessis
 • osaleb valla üldplaneeringu koostamisel
 • kooskõlastab detailplaneeringud oma pädevuse piires
 • täiendab ja parandab andmeid teeregistris, valmistab ette õigusaktid ja edastab riikliku teeregistri pidajale
 • vastab teenistusülesannetega seotud märgukirjadele, avaldustele, päringutele ja teabenõuetele
 • koostab oma valdkonda puudutavad õigusaktide eelnõud ja esitab koos lisamaterjalidega osakonna juhatajale vallavalituse ja vallavolikogu istungitel ettekandmiseks.