Korraldatud jäätmeveo graafiku muutmise taotlus

Kirjeldus

Segaolmejäätmete kogumismahuti minimaalne tühjendamissagedus on:

  • tiheasustusega alal vähemalt üks kord 4 nädala jooksul
  • hajaasustusega alal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul, kusjuures kogumismahuti suurus peab olema vähemalt 240 liitrit.

Vallavalitsuse vastaval ametnikul on õigus lubada tiheasustusalal asuvatele jäätmevaldajatele põhjendatud juhtudel segaolmejäätmete tühjendamise sageduseks üks kord 8 nädala jooksul.

Köögi- ja sööklajäätmete mahuteid tuleb tühjendada vähemalt üks kord 2 nädala jooksul, vältides konteinerite ületäitumist ja lõhnahäiringuid. Perioodil 01.10 - 30.04 on lubatud rakendada tühjendussagedust üks kord 4 nädala jooksul. Harvema tühjendamise lubatavuse tingimused määrab vallavalitsus.

Muude liigiti kogutavate jäätmete mahuteid tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist. Jäätmevedajal on õigus esitada jäätmevaldajale ettepanekuid nii sobivaima kogumisvahendi suuruse kui tühjendamise sageduse määramisel.

Kui kogumismahutile määratud tühjendamissagedusele vaatamata on kogumismahuti ületäitunud või tekitab lõhnahäiringuid või kui on suurenenud kahjurite teke või ümbruskonna reostuse oht, on jäätmevaldajal kohustus tellida kogumismahuti tühjendamine viivitamatult ja võtta tarvitusele meetmed, mis on tarvilikud ümbruskonna reostamise vältimiseks, samuti probleemide tekke edaspidiseks vältimiseks.

Kogumismahuti suuruse valikul on jäätmevaldajal kohustus arvestada kogutava jäätmeliigi eeldatava tekkemahuga. Kogumisvahendi mahutavus peab võimaldama vältida selle ületäitumist võimalike kõrvalekallete esinemisel kogumisvahendi graafikujärgsel tühjendamisel.

 

Taotlen graafiku muutmist

 

Taotluse esitamine e-kirjaga või paberil

Taotluse vorm allalaadimiseks:

Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud vorm saatke e-postiga aadressil vald@kambja.ee

Täidetud ja käsitsi allkirjastatud vorm esitada vallavalitsusele asutuse kantseleis Pargi 2, Ülenurme.

Õigusaktid

Täiendav teave:

Eva-Mai Männiste

jäätmespetsialist

tel +372 5919 3320
e-post eva-mai.manniste@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel
Puhkusel 11.–12.07,
asendab Gerda Ustimenko