Elukoht

Kaasaegse elukeskkonna ja avalike teenuste pakkumisel on oluline, et iga Kambja vallas elav kodanik, kes ei ole veel registreerinud oma elukohta omavalitsuses, teeb seda esimesel võimalusel.

Kaasaegset elukeskkonda ja avalikke teenuseid suudetakse pakkuda omavalitsuse poolt, kui on tagatud maksude laekumine piirkonnas elavatelt elanikelt.

Omavalitsuse tähtsaim tuluallikas on üksikisiku tulumaks ja eraldis riigieelarve tasandusfondist. Mõlema laekumine sõltub registreeritud elanike arvust.

Kui valla territooriumil elab tegelikult inimesi rohkem, võib teenuste kvaliteet kannatada ning kahju ei saa mitte üksnes ebakorrektsete elukoha andmetega inimesed, vaid ka keed, kes on registreerimiskohustust korrektselt täitnud.

Elanikuks registreeritutele võimaldatakse tasuta ühistransport valla- ja koolibussiliinidel, lasteaia- ja koolikohad, sünnitoetus, ranitsatoetus, hõbelusikas uuele ilmakodanikule, Tartu linna jäätmejaamade kasutamine, Tartu koduta loomade varjupaiga teenused. Elanikuks olemine mõjutab ka huviharidusele ja -tegevusele eraldatavaid summasid. Samuti hoolitseb omavalitsus raskustesse sattunud elanike eest, pakkudes sotsiaaltoetusi ja -teenuseid.

Kambja vald panustab kõige rohkem haridusvaldkonda, et pakkuda lastele ja noortele konkurentsivõimelist haridust. 2024/2025. õppeaasta alguses loodetakse avada Tõrvandi põhikoolihoone. Samuti on töös lasteaia rajamine Päikeseratta maaüksusele Räni alevikus.

Elukoha andmeid muudetakse:

  • inimese esitatud elukohateate alusel
  • inimese elukohateate või välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse alusel, kui inimene asub püsivalt elama välisriiki
  • linna- või vallavalitsuse algatusel
  • ruumi omaniku õigustatud nõudmisel
  • kohtulahendi alusel, millega inimene kaotab õiguse ruumi kasutada
  • elukoha aadressi aluseks oleva haldusterritoriaalse korralduse või aadressikohaks olevate objektide nimede ja numbrite muutumisel
  • välisriigi pädevalt asutuselt saadud andmete alusel, kui inimese elukoht on välisriigis.