Elukoht

5.10.22

Pilt

Kambja vald soovib pakkuda konkurentsivõimelist elukeskkonda ja kaasaegseid teenuseid. Selle täitmise üheks eelduseks on, et iga omavalitsuses elav kodanik, kes ei ole veel registreerinud oma elukohta vallas, teeb seda esimesel võimalusel.

Elanikuks registreeritutele võimaldatakse tasuta ühistransport valla- ja koolibussiliinidel, lasteaia- ja koolikohad, sünnitoetus, ranitsatoetus, hõbelusikas uuele ilmakodanikule, tasuta eterniidi äraandmine, kompostrid ja biolagunevate jäätmete konteinerid, vältimatu arstiabi visiiditasu hüvitis kuni 19-aastastele noortele TÜ kliinikumis, Tartu linna jäätmejaamade kasutamine, Tartu koduta loomade varjupaiga teenused. Elanikuks olemine mõjutab ka huviharidusele ja -tegevusele eraldatavaid summasid. Samuti hoolitseb omavalitsus raskustesse sattunud elanike eest, pakkudes sotsiaaltoetusi- ja teenuseid.

Rahvastikuregistris peavad kajastuma inimeste kehtivad ja korrektsed elukohaandmed, et riik ja omavalitsused saaksid täita elanike ees oma kohustusi. Inimesed peavad hoolitsema registrisse kantud andmete õigsuse eest nii Eestis kui välisriigis asuva elukoha puhul.

Rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletustel ja -küsitlustel, mille korraldamisel võetakse need aluseks.

Samuti on andmetel õiguslik tähendus nii omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel kui ka avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on elukohajärgsusega seotud.

Elukoha andmeid muudetakse:

  • inimese esitatud elukohateate alusel
  • inimese elukohateate või välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse alusel, kui inimene asub püsivalt elama välisriiki
  • linna- või vallavalitsuse algatusel
  • ruumi omaniku õigustatud nõudmisel
  • kohtulahendi alusel, millega inimene kaotab õiguse ruumi kasutada
  • elukoha aadressi aluseks oleva haldusterritoriaalse korralduse või aadressikohaks olevate objektide nimede ja numbrite muutumisel
  • välisriigi pädevalt asutuselt saadud andmete alusel, kui inimese elukoht on välisriigis.