Teata abivajavast lapsest

9.01.24

Lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 kohaselt on igal inimesel, kellel on teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kohustus sellest teatada.

Laps vajab abi, kui ohus on tema elu, tervis, turvatunne, areng või heaolu. Igaühel on kohustus teatada abivajavast lapsest!

Teatada tuleb vallavalitsusele (võimaluse korral otse lastekaitsetöötajale) või lasteabitelefonil 116 111 ja vajadusel hädaabinumbril 112.

Vallavalitsus, sotsiaalkindlustusamet ja politsei on haldusorganid, kellel on seadusest tulenevalt avalik ülesanne abistada ja kaitsta last. Selle ülesande täitmise eesmärgil võivad vallavalitsus, sotsiaalkindlustusamet ja politsei töödelda isikuandmeid, mis puudutavad lapse abivajadust. Kuna vallavalitsusel, sotsiaalkindlustusametil ja politseil on õigus isikuandmeid töödelda, võib neile ka edastada andmeid lapse abivajaduse kohta ilma lapse ja/või tema seadusliku esindaja nõusolekuta.

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Hädaohus võib olla laps, kes on vägivalla ohver; tõsiselt haige laps; enesetappu üritanud laps jne.

Hädaohus olevast lapsest teata hädaabinumbril 112 ja Kambja vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile.

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema
väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes ning laps,
kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajavaks võib olla laps, kes vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda või ei oska abi küsida;  laps, kes ei täida koolikohustust; kodust ära jooksnud laps; süüteo toime pannud laps jne.

Abivajavast olevast lapsest teata Kambja vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile.

Vaata ka https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivajav-laps-ja-taiskasvanu/laste-ja-perede-abistamine/lasteabi-telefon-116111

 

Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistid

Lena Komkova

lastekaitsespetsialist

tel +372 5911 9068
e-post lena.komkova@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

 


Kristiina Puistaja

lastekaitsespetsialist

tel +372 5785 4166
e-post kristiina.puistaja@kambja.ee

Puhkusel 08.07–02.08