Lena Komkova

lastekaitsespetsialist

tel +372 5911 9068
e-post lena.komkova@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

 

Ametikoha eesmärk on laste ja lastega perede hoolekande ja lastekaitsetöö korraldamine Kambja vallas.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) igapäevaseks tööks vajaminevate andmete sisestamine ja menetlemine
 • abivajavast lapsest teada saamisel lapse ja pere abivajaduse hindamine ja abistamiseks meetmete pakkumine läbi juhtumikorralduse
 • vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, vanema hooldusõiguse piiramise ja taastamise algatamine, vastavate dokumentide koostamine
 • perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine läbi juhtumikorralduse
 • arvamuste andmine kohtule alaealist puudutavas asjas ja valla esindamine kohtuistungitel, vajadusel kohtumäärusest tulenevate kohustuste täitmine või täitmise jälgimine
 • vanemate vaheliste lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele kaasa aitamine, lapse elukorraldust puudutavate ja hooldusõiguse teostamisega seonduvate küsimuste lahendamine
 • valla haridusasutuste lastekaitsealane nõustamine
 • osalemine valdkonna arengudokumentide ja eelarve koostamises, vajalikke lähteandmete kogumine ja ettepanekute tegemine toetuste ja meetmete süsteemi ning selle üksikute osade muutmiseks
 • võrgustikutöö teiste omavalitsuste, riigiasutuste jt juriidiliste ja füüsiliste isikutega
 • tööülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine
 • valdkonna projektide algatamine ja koordineerimine.