Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise õiend

Kirjeldus

Kui ehitamise käigustekib jäätmeid, peab ehitusprojektile olema lisatud seletuskiri, mis sisaldab jäätmekäitluse kirjeldust (sh jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus kehtiva jäätmenimistu järgi, pinnasetööde mahtude bilanss, selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil, jäätmete käitlemistoimingud ja –kohad).

Ehitise vastuvõtmiseks esitatavatele dokumentidele tuleb kohustuslikult lisada jäätmeõiend ehitusjäätmete tekke ja käitlemise kohta ning jäätmete käitlejale üleandmist tõendavad dokumendid.

Ehitiste lammutamiseks esitatava lammutusprojekti seletuskiri peab sisaldama jäätmekäitluse kirjeldust (sh jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus kehtiva jäätmenimistu järgi, pinnasetööde mahtude bilanss, selgitused jäätmete liigiti kogumiseks, jäätmete käitlemistoimingud ja –kohad). Lammutustööde lõpetamisel tuleb esitada jäätmeõiend jäätmete tekke ja käitlemise kohta ning jäätmete käitlejale üleandmist tõendavad dokumendid. Jäätmeõiend tuleb esitada vallavalitsusele 14 päeva jooksul arvates tööde lõpetamisest.

Taotluse esitamine e-kirjaga või paberil

Taotluse vorm allalaadimiseks:

Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud vorm saatke e-postiga aadressil vald@kambja.ee

Täidetud ja käsitsi allkirjastatud vorm esitada vallavalitsusele asutuse kantseleis Pargi 2, Ülenurme.

Õigusaktid

Varade publitseerija

Taivo Prants ei tööta alates 02.10.2023 Kambja vallavalitsuses. Valdkonna küsimustes pöörduda Ülo Plakso poole.