Teated

Keskkonnaloa taotluse teade (Reola rehvitöötluskeskus)

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Kambja vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

Kambja vallavalitsus on saanud keskkonnaametilt teate Veguma OÜ (registrikood 12550970; aadress Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Veguma; edaspidi ka ettevõte) 29.10.2020 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/333417 muutmise taotluse menetlusse võtmisest.

Taotlus nr T-KL/1005212-2 on registreeritud keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) menetluse number M-111841 all. Taotluse alusel on valminud keskkonnaloa muutmise eelnõu. Loa muutmist taotletakse, et lisada sellele jäätmete osa, kuna eelmainitud aadressil (katastritunnus 94901:007:1447) asuvas Reola rehvitöötluskeskuses (edaspidi käitis) senini jäätmete käitlemist reguleerinud keskkonnaluba nr L.JÄ/326171 kaotas kehtivuse 15.05.2020.

Paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise osas muudatusi ei taotletud.

Ettevõttel on keskkonnaluba vaja jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 2 kohaselt jäätmete (rehvide) taaskasutamiseks (rehvide protekteerimine taaskasutamistoimingu koodiga R3m) ning paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamiseks, kuna rehvide taastamise käigus lendub käitisest orgaanilisi ühendeid (edaspidi LOÜ) rohkem keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba1" lisaga 1 kehestatud vastavast künniskogusest (0,5 t/a).

Käitise põhitegevusala on kummirehvide ja sisekummide tootmine, kummirehvide protekteerimine ja taastamine (EMTAK 22111). Veguma OÜ jäätmekäitlustegevus seisneb kasutatud rehvide taastamises. Vanarehvide karkassid freesitakse freesimispingil, mille käigus tekib kummipuru, millest osa segatakse erinevate kemikaalidega, et valmistada kummisegu. Kummisegust pressitakse vulkaniseerimisega turviselindid, mis liimitakse rehvikarkassile.

Paikseteks õhusaasteallikateks on üks puidukatel (H1) ja üks diiselkütuse katel (H2); rehvide karestamise tsüklon (H3); liimimise ventilatsioon (H4); kummisegu valmistamise ventilatsioon (H5) ja kummitoorikute pressimise ventilatsioon (H6). Käitise peamised õhusaasteained on lenduvad orgaanilised ühendid, süsinikmonooksiid, lämmastikdioksiid ning erineva fraktsiooniga osakesed. Õhukvaliteedi taseme arvutuslikud tulemused näitavad, et kõikide käitise tegevusega kaasnevate õhusaasteainete sisaldused väljaspool käitise
tootmisterritooriumit jäävad madalamaks vastavatest õhukvaliteedi piirväärtusest ehk maksimaalsetest lubatud sisaldustest.

Käitise territoorium piirneb lennuväljaga, elamu- ja põllumaaga ning tootmishoonetega. Lähim elamu paikneb kõrvalkinnistul (katastritunnus 94901:007:1788). Tootmisterritooriumil ja selle vahetus läheduses kaitstavaid taime- ja loomaliike ei elutse ning kaitsealuseid kooslusi ei paikne.


Taotlusmaterjalidega saab tutvuda digitaalselt KOTKASes (https://kotkas.envir.ee), sisestades otsingusse menetlusnumbri M-111841 (taotlusmaterjalid avanevad taotluse nr
T-KL/1005212-2 alt).

Arvamuse keskkonnaloa taotlusmaterjalide ja loa eelnõu kohta palume esitada kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Aleksandri 14, 51004, Tartu linn.