1. Kambja Vallavolikogu 26.06.2018 määruse nr 34 „Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord" muutmine

Määrusega antakse vallavalitsusele õigus otsustada lasteaedade vanema poolt kaetava osalustasu maksmisest vabastamine hädaolukorra seadusega ettenähtud juhtudel (sh eriolukorras). Eelnimetatud juhtudel on paljudel vanematel sissetulekud vähenenud ja/või nad on kodutööl või on paljudele peredele soovitatud jääda karantiini ning last pole võimalik lasteasutusse tuua vmt põhjused. Samuti on soovitatud võimalusel last lasteasutusse mitte tuua. Nimetatud vabastuse aluse korral rakendatakse vabastust kõigile vanematele ühetaoliselt ning oluline pole see, kas laps oli vabastuse perioodil lasteaias või mitte.

 

2. Vee-ettevõtja määramine

Karu KV (registrikood 12495685) on Külitse alevikus Mutiku ja Haaviku tänaval olevate vee- ja kanalisatsioonitorustike ning puurkaevu omanik. Osaühing müüb kõnealuste tänavate elanikele vett ning haldab kanalisatsiooniteenust. Veeseaduse alusel on Kambja vallavalitsus andnud oma nõusoleku Karu KV OÜ le (registrikood 12495685, aadress Haaviku tee 10 Külitse alevik, Kambja vald, Tartumaa, 61702) vee erikasutuseks. Vee erikasutuse eesmärk on põhjaveevõtt üle 5 m³ ööpäevas ja heitvee juhtimine suublasse Ilmatsalu jõkke. 3. veebruari 2015 määrusega nr 7 kehtestati ja määrati vee-ettevõtjaks Karu KV viieks aastaks OÜ. Veebruaris 2020 täitus 5 aastat vallavolikogu otsusest, seetõttu on vajalik määrata veeettevõtja ja kehtestada tema tegevuspiirkond.

 

3. Loa andmine ICO Park OÜga äriruumi üürilepingu sõlmimiseks

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) kohaselt on omavalitsusüksuse ülesanne korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. Soinaste lasteaed Laululind puhul on tegemist valla ametiasutuse hallatava asutusega, mille filiaali tegevuskohaks on Eerika tee 1, Õssu küla, Kambja vald, Tartumaa. Otsuse vastuvõtmisega lubataks vallavalitsusel sõlmida ICO Park OÜga alates 01.08.2020 viieks aastaks äriruumi üürileping Kambja vallas, Eerika tee 1 (kinnistu registriosa nr 4643704) hoone ja kinnistu kasutamiseks.

 

4. Nõustumine transpordimaade omandamisega

Tammelinna Arendus OÜ esitas Kambja vallale avalduse, milles soovib vallale üle anda Soinaste külas asuvad Pähkli tänava lõik 2 ja Pähkli tänava lõik 3 maaüksused. 

Lähtudes avalikest huvidest soovib vald omandada tasuta Tammelinna Arendus OÜ-lt nimetatud maaüksused.