Kambja aleviku Ülase tn 2a maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering

Algatamine

Kambja Vallavalitsus algatas 04.06.2015. a korraldusega nr 501 Kambja alevikus asuva Ülase tn 2a maaüksuse (kü tunnus 28201:001:0205) ja lähiümbruse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda maaüksuse jagamine kruntideks ning ehitusõiguse määramist ärihoonete, korterelamute, ridaelamute, kaksikelamute ja üksikelamute ehitamiseks. Lisaks tuleb anda lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsudele ning tehnovõrkudega varustatusele.

Planeeringuala pindala on 111 965 m2 ning planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Kambja valla territooriumil.

Planeeringuga on maa-ala jagatud kokku 40 krundiks: 33 elamumaa krunti, 4 ärimaa krunti ning 3 transpordimaa krunti. Elamumaa kruntidele on lubatud rajada kas üksikelamu, kaksikelamu, ridaelamu või korterelamu (kruntide täpne ehitusõigus detailplaneeringu toimikus). 

Detailplaneering on kooskõlastatud.

 

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsuse 11.02.2021 korraldusega nr 2571 võeti vastu Kambja alevikus asuva Ülase tn 2a maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering ning korraldatakse detailplaneeringu avalik väljapanek.
 

Avalik väljapanek

Detailplaneeringuga sai tutvuda 11.–24.03.2021 Kambja vallavalitsuse kantseleis (Pargi 2, Ülenurme) ning Kambja valla veebilehel siinsel leheküljel.

Planeeringu dokumendid: