Haridus: magister, meedia ja kommunikatsioon

Tegevusvaldkonnad:

 • üldjuhtimine
 • valla esindamine
 • valla arengu strateegiline planeerimine
 • valla eelarve ja laenupoliitika koordineerimine
 • meeskonna juhtimine
 • välissuhted ja koostöö ettevõtlussektoriga
 • suhtlus valitsusorganite jt riiklike partneritega.

Struktuuriüksused: vallakantselei, finantsosakond, arendusosakond.


 

Vallavanem:

 • esitab volikogule ettepaneku valitsuse struktuuri ja liikmete arvu ning valitsuse liikmete kinnitamiseks
 • esitab volikogule ettepaneku valitsuse täiendavate liikmete kinnitamiseks ja valitsuse liikme vabastamiseks valitsuse liikmete kohustustest ning palgaliste valitsuse liikmete ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks
 • juhib ja korraldab valitsuse tööd ja valitsuse istungite ettevalmistamist
 • on valla ametiasutuse juht
 • esindab valda ja valitsust seaduses ja käesoleva põhimäärusega sätestatud korras. Seadustes ja teistes õigusaktides ettenähtud juhtudel võib vallavanem volitada teisi isikuid esindama valda või valitsust temale antud pädevuse piires
 • annab valitsuse liikmete ja muude talle vahetult alluvate isikute kohta ning vallavalitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju
 • kirjutab alla valitsuse määrustele ja korraldustele ning teistele valitsuse dokumentidele
 • esitab valitsusele kinnitamiseks hallatava asutuse juhi kandidaadi, teeb valitsusele ettepaneku temaga töösuhte lõpetamiseks ning teostab muid tööandja õigusi ja kohustusi
 • esindab valda notariaalsetes toimingutes, kui õigusaktides pole sätestatud teisiti
 • võtab teenistusse ja vabastab teenistusest vallavalitsuse ametnikke ja töötajaid
 • täidab muid talle seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesandeid.

Kambja vallavolikogu 31.08.2022 otsus nr 62 „Vallavanema valimine"