Aivar Aleksejev

Kambja vallavolikogu esimees

Kambja vallavanem* 

Tel +372 513 8685

E-post aivar@ylenurme.ee

 

Valimisnimekiri: VL Hoiame Head

Erakondlik kuuluvus: Eesti Reformierakond 

Sünniaeg: 23.05.1965

Haridus: kõrgharidus

 

* - Lahkuva vallavalitsuse liige. KOKS § 19 järgi volikogu liikme volitused peatatakse, kui volikogu liige on samas vallas valitud vallavanemaks, kuid mitte volikogu uude koosseisu valitud eelmise koosseisu poolt valitud vallavanema suhtes, kes jätkab oma tegevust kuni volikogu poolt uue valitsuse kinnitamiseni.

Vallavanem on vallavalitsuse juht, kes esindab vallavalitsust. Vallavanem täidab talle seaduste, valla põhimääruse ja muude õigusaktidega pandud ülesandeid.

Vallavanem:

  •  korraldab vallavalitsuse tööd ja vallavalitsuse istungite ettevalmistamist;
  •  esindab Kambja valda ja vallavalitsust vastavalt seadusega, valla põhimäärusega ning vallavolikogu poolt antud pädevusele;
  •  annab vallavalitsuse liikmete ja muude talle vahetult alluvate isikute ning vallavalitsuse (ametisutusena) sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  •  kirjutab alla vallavalitsuse määrustele ja korraldustele ning teistele vallavalitsuse dokumentidele;
  •  esitab vallavolikogule kinnitamiseks vallavalitsuse koosseisu;
  •  teeb vallavolikogule ettepaneku vallavalitsuse täiendava liikme ametisse kinnitamiseks või mõne vallavalitsuse liikme ametist vabastamiseks;
  •  esitab vallavalitsusele ametisse kinnitamiseks valla ametiasutuse hallatava asutuse juhi kandidaadi, teeb vallavalitsusele ettepaneku nimetatud juhtide ametist vabastamise kohta, teostab tööandja teisi õigusi ja kohustusi, kui vallavolikogu või vallavalitsuse õigusaktis ei ole sätestatud teisiti;
  • täidab muid talle seaduse alusel ja valla põhimäärusega pandud ülesandeid.

Vallavanema ametitunnus on vallavanema ametiraha.

Vallavanema äraolekul asendab vallavanemat vallavanema käskkirjaga määratud vallavalitsuse liige.