Väljapanekul detailplaneeringud

Ülenurme aleviku Pargi tn 2 maaüksuse detailplaneering

 

Algatamine

Ülenurme alevikus asuva Pargi tn 2 (94901:007:1080) detailplaneering on algatatud 17.11.2017 korraldusega nr 25. Detailplaneeringu eesmärk on Kambja vallamaja laiendamiseks ehitustingimuste seadmine. Detailplaneering on kooskõlas valla üldplaneeringuga ja kooskõlastatud lähtetingimustes toodud riigiasutustega

 

Vastuvõtmine

Detailplaneering on vastu võetud Kambja Vallavalitsuse 01.11.2018 korraldusega nr 704.

 

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 26.11.2018 kuni 10.12.2018  Kambja vallamajas ja vallaveebis. Avaliku väljapaneku käigus esitas märkusi ja ettepanekuid vaid maanteeamet, millega arvestati ja täiendati detailplaneeringu jooniseid ja seletuskirja.

 

Kehtestamine

Ülenurme alevikus asuva Pargi tn 2 detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 13.12.2018 korraldusega nr 783.

Planeeringu materjalid:

Joonised: