Ülo Plakso

majandusosakonna juhataja

tel +372 5684 1034
e-post ulo.plakso@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Majandusosakonna juhataja ametikoha põhieesmärk on korraldada Kambja valla majandusosakonna tööd ning vastutada majandusvaldkonnaga (vallavara, tehnovõrgud ja rajatised, teed ja tänavad, tänavavalgustus, ühisveevärk ja kanalisatsioon, kaugküte, munitsipaalelu- ja äriruumid, arendustegevus ja hanked) seotud tegevuste koordineerimise eest.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Haridus: magister, loodusvarade kasutamine ja kaitse

Ülesanded:

 • juhib ja korraldab vallavalitsuse majandusosakonna tööd ning määrab tööjaotuse
 • annab temale alluvatele teenistujatele korraldusi ja juhiseid ning kontrollib nende täitmist
 • koostab osakonna teenistujate ametijuhendid, viib läbi arenguvestlusi ning osaleb osakonna personali komplekteerimisel
 • korraldab Kambja valla arengukava ja valdkondlike arengukavade koostamist
 • algatab arendusprojekte ja otsib rahastust
 • osaleb valla üldplaneeringu ja valdkonnaga seotud detailplaneeringute koostamise protsessis ning vajadusel volikogu komisjonide tegevuses
 • osaleb majandusosakonna valdkonda puudutavatel töökoosolekutel erinevates riigiasutustes ning korraldab koostööd teiste kohalike omavalitsustega
 • koostab majandusvaldkonna eelarve ja osaleb eelarvestrateegia koostamisel koostöös finantsjuhiga ning jälgib eelarve täitmist oma valdkonna piires
 • planeerib funktsionaalselt ja majanduslikult valla arengut
 • selgitab välja valla arengu seisukohalt lahendamist vajavad valdkondlikud probleemid ning teeb ettepanekuid vallavalitsusele nende lahendamiseks
 • koordineerib, juhendab ja kontrollib vallavalitsuse ja tema asutuste arendusalast tegevust, teeb ettepanekuid tegevuste parandamiseks ja esinevate puuduste kõrvaldamiseks
 • osaleb riigihangete korralduses ning kontrollib lepingute täitmist
 • koordineerib valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamist, osaleb vastavate projektide ja arengukavade väljatöötamisel
 • koordineerib ühistranspordi korraldamist
 • töötab välja ja vormistab õigusaktide eelnõud oma pädevusse antud küsimustes
 • kannab ette majandusosakonna õigusaktid vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel ning vallavolikogu komisjonide koosolekutel
 • koordineerib välissuhtlust oma valdkonda puudutavates küsimustes
 • vastab tööülesannetega seotud avaldustele, päringutele, teabenõuetele
 • nõustab isikuid oma valdkonda puudutavates küsimustes vastuvõtuaegadel ning telefonitsi ja e-posti teel ka tööajal väljaspool vastuvõtuaega
 • korraldab valdkondliku informatsiooni avalikustamise valla veebilehel ning olulise informatsiooni avaldamise valla lehes
 • esitab oma valdkonna kohta statistilist aruandlust
 • hoiab nõuetekohaselt ametialast dokumentatsiooni.