Ülo Plakso

haldusjuht

tel +372 5684 1034
e-post ulo.plakso@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Ametikoha eesmärk: Valla kui terviku infrastruktuuri ja heakorra arengusuundade väljatöötamine, elamu- ja kommunaalmajanduse juhtimine.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • elektriala tööde korraldamine ja tellija järelvalve
 • teehoiutööde ja tee-ehitustööde korraldamine
 • teeregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, vastavate õigusaktide ettevalmistamine ja riikliku teeregistri pidajale edastamine
 • valdkonnapõhiste omavalitsuse registrite pidamine ja täiendamine
 • liikluskorralduse tagamine ja arendus kohalikel teedel ja tänavatel
 • kommunikatsioonitrasside asukohtade kooskõlastamine
 • vallavalitsuse hallatavate asutuste nõustamine oma pädevuse piires
 • oma valdkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja esitamine
 • valla kinnisvara ja seadmete haldamine, remondi, kasutamise ja kasutusse andmise korraldamine, rendi- ja üüripindade arvestuse pidamine
 • vallavara kindlustamise korraldamine
 • valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise koordineerimine, osalemine vastavate projektide ja arengukavade väljatöötamisel
 • heakorra tagamine valla haldusterritooriumil ja vastavasisuliste tööde korraldamine
 • lemmikloomade pidamise eeskirja täitmise kontrollimine
 • eelarve ja eelarvestrateegia koostamine koostöös finantsjuhiga ning eelarve täitmise jälgimine oma valdkonna piires
 • tänavavalgustuse ehituse, hoolduse ja arenduse korraldamine
 • ühistranspordi korraldamise koordineerimine;