Timo Varik

maa- ja ehitusosakonna juhataja

tel +372 750 26155684 1033
e-post timo.varik@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Ametikoha eesmärk: maa- ja ehitusalase töö juhtimine ja korraldamine.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Haridus: magister, loodusvarade kasutamine ja kaitse

Ülesanded:

 • juhib ja korraldab vallavalitsuse maa- ja ehitusosakonna tööd ning määrab tööjaotuse
 • koostab osakonna teenistujate ametijuhendid, viib läbi arenguvestlusi ning osaleb osakonna personali komplekteerimisel
 • osaleb valdkondlike arengukavade ja üldplaneeringu koostamise protsessis ning vajadusel volikogu komisjonide tegevuses
 • osaleb maa- ja ehitusosakonna valdkonda puudutavatel töökoosolekutel erinevates riigiasutustes ning korraldab koostööd teiste kohalike omavalitsustega
 • selgitab välja valla arengu seisukohalt lahendamist vajavad valdkondlikud probleemid ning teeb ettepanekuid vallavalitsusele nende lahendamiseks
 • korraldab valdkondliku informatsiooni avalikustamise valla veebilehel ning olulise informatsiooni avaldamise valla lehes
 • kannab ette maa- ja ehitusosakonna õigusaktid vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel
 • vastab tööülesannetega seotud avaldustele, päringutele, teabenõuetele
 • koostab ja korraldab detailplaneeringutega seonduvaid halduslepinguid
 • korraldab valla territooriumil välireklaamide paigaldamisega seotud küsimusi ja teostab järelevalvet paigaldatud reklaamide üle
 • nõustab isikuid oma valdkonda puudutavates küsimustes vastuvõtuaegadel ning telefonitsi ja e-posti teel ka tööajal väljaspool vastuvõtuaega
 • teeb ettepanekuid valla eelarvesse maa- ja ehitusvaldkonda puudutavate kulude ja tulude planeerimiseks.