Tehnosüsteemi muutmine

1.02.22

Õhksoojuspumba, maasoojuspumba jms paigaldamise puhul on tegemist ehitise tehnosüsteemide muutmisega ehk hoone ümberehitamisega. Ehitusseadustiku lisa 1 järgi on elamu ümberehitamiseks vajalik esitada kohalikule omavalitusele ehitusteatis ja -projekt.

Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile".

Õhksoojuspumbast tulenev müra peab olema vastavuses Sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid". Ehitusprojekti seletuskirjas sätestada, et õhksoojuspumba välisosa müratase ei tohi ületada määruses toodud nõudeid. Vibratsiooni minimeerimiseks näha ette välisagregaadi kinnitustele ilmastikukindlad kummipuksid.

Vajalikus projektis kajastada vähemalt:

  • Joonistel korruse põhiplaan, katuseplaan, tehnoruumi joonis, hoone vaated jms olenevalt sellest, kuhu pump paigaldatakse. Joonised ja kogu projekt vormistada vastavalt nõuetele.
  • Asendiplaan hoone asukohaga, millel tähistada välisagregaadi koht ja kaugus lähimast naaberkinnistu hoonest
  • sh seletuskirjas:
  • Hoone asukohakirjeldus.
  • Projekteeritud tööde kirjeldus (Kuhu paigaldatakse õhksoojuspump, kas agregaadi välisosa varjestatakse ja kui, siis mis värvi/materjalist?). Mis tehnosüsteemiga on tegemist, mis võimsusega, millistele nõetele paigaldamine ja projekteerimine peab vastama.