Teede korrashoid

30.11.21

Kambja vallavalitsus teostab teede korrashoidu kohalikel teedel (vallateed ja avalikuks kasutuseks määratud erateed) kommunaalettevõtete ja allhangete kaudu. Riigiteid haldab transpordiamet, metsateid ehitusseadustiku tähenduses RMK.

Avalikult kasutatav tee on riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks õigusaktides sätestatud piiranguid järgides.

Riigitee on riigile kuuluv tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab transpordiamet.

Kohalik tee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee.

Avalikkusele ligipääsetav eratee on tee, mis on tee omaniku poolt määratud avalikkusele suunatud funktsiooniga ja mis ei ole riigitee või kohalik tee.

Vaata kaarti

Probleemid libedatõrjes ja prügiveos Kambja vallas teeb avalikus kasutuses olevatel kohalikel teedel lumetõrjet OÜ Ülenurme Teed. Talvisele teehoolduse nõuded on kehtestatud...

Talihoole Kambja valla kohalikel teedel

Probleemid libedatõrjes ja prügiveos Kambja vallas teeb avalikus kasutuses olevatel kohalikel teedel lumetõrjet OÜ Ülenurme Teed. Talvisele teehoolduse nõuded on kehtestatud...

Ettekanne ja projekti eskiis   KMH programmi avalik väljapanek toimus 21.02.-06.03.2022 transpordiameti kodulehel:  Riigitee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga...

Jõhvi - Tartu - Valga mnt Tartu - Nõo lõigul kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise ettekanne

Ettekanne ja projekti eskiis   KMH programmi avalik väljapanek toimus 21.02.-06.03.2022 transpordiameti kodulehel:  Riigitee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga...

Riigi- ja kohalike teede kaart

Peenikese kollase joonega on tähistatud kohalikud teed.


Ava kaart uues aknas