Teated

« Tagasi

Külitse aleviku Haage tee 63a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Kambja vallavolikogu algatas 19.10.2022 otsusega nr 81 Külitse alevikus asuva Haage tee 63a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad.

Planeeringuala suurus on u 1,6 ha.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Haage tee 63a maaüksus elamumaa ja maatulundusmaa krundiks ning määrata elamumaa krundile ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Planeeringuala asub hajaasustusega maa-alal, kus üldplaneeringuga säilib olemasolev maakasutus ja kus on lubatud rajada üksikelamu ja abihooned kui maaüksuse pindala on minimaalselt 5000 m². Seega on kavandatud tegevus kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.