Sandra Marran

ehitusjärelevalve spetsialist

tel +372 5304 9940
e-post sandra.marran@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Teostab ehitisregistri kandeid ning järgib ehitusseadustiku ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud riikliku järelevalve nõudeid ehitamisel ja kasutamisel.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • ehituslubade, ehitusteatiste, kasutuslubade ja kasutusteatiste taotluste menetlemine ja vastavate teatiste-lubade ehitisregistrisse kandmine
 • oma töövaldkonnas ettekirjutuste tegemine ja lammutusettekirjutuste õigusaktide eelnõude koostamine ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse kohaste hoiatuste tegemine ja sunniraha rakendamine
 • omavoliliste ehitustegevuste avastamine ja kontrollimine
 • omavoliliselt ehitatud ehitiste avastamine ja kontrollimine
 • ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt selle korrashoiu ja kasutamise nõuetele vastavuse kontrollimine
 • kasutusloata või kasutusteatiseta kasutatavate ehitiste avastamine ja kontrollimine
 • kasutatavate ehitiste mitte sihipärase kasutamise avastamine ja kontrollimine
 • ajutiste ehitiste määratud tähtajaks lammutamise või muul viisil likvideerimise kontrollimine
 • ehitusloa või ehitusteatise saanud ehitistel ehitustööde ja ehitusprojektide nõuetele, detailplaneeringule ja projekteerimistingimustele vastavuse kontrollimine kuni ehitustööde lõpetamiseni ja kasutusloa saamiseni või kasutusteatise esitamiseni
 • mahamärkimise aktide ja vundamendi teostusmõõdistuste kontrollimine
 • ehitamise ajal ehitamise tehniliste dokumentide, põhiprojekti, tööprojekti ja ehitustööde organiseerimise kava olemasolu kontrollimine
 • ehitamise lõpetamisel ehitisele kasutusloa taotlemise või kasutusteatise esitamise kontrollimine
 • kasutusloa saamiseks või kasutusteatisega esitatud dokumentatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimine
 • kasutusloa väljastamisele eelneva ehitise ülevaatuse korraldamine ning ehitise ülevaatuse akti koostamine
 • ehitistele kasutuslubade vormistamine ja allkirjastamine
 • oma töövaldkonnas avalduste ja kaebuste menetlemine (avalduses või kaebuses toodud asjaolude selgitamine arhiividokumentide ja registrite alusel, kohapeal objekti olukorraga tutvumine, ehitusalaste õigusrikkumiste korral seadusega sätestatud abinõude rakendamine jm);
 • oma töövaldkonnas märgukirjadele ja teabenõuetele vastuste koostamine
 • kodanike vastuvõtmine ja nõustamine töövaldkonda puudutavates küsimustes
 • ehitusalaste õigusaktide, normide ja standardite muudatuste jälgimine ja kasutamine oma töös
 • oma valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude koostamine ja esitamine koos lisamaterjalidega osakonnajuhatajale vallavalituse ja vallavolikogu istungitel ettekandmiseks
 • vajadusel ehitusloa taotluse ja ehitusteatise alusel ehitusprojektidele esitatud nõuetest kinnipidamise kontrollimine, projekteerija pädevuse kontrollimine, seaduste ja projekteerimistingimustega nõutud kooskõlastuste kontrollimine, riigilõivu tasumise kontrollimine ning esitatud dokumentide seadusandlusele vastavuse kontrollimine
 • vajadusel ehitusloa taotlemiseks esitatud ehitusprojektide ülevaatamisel tehtud otsuste asjaosalistele edastamine ning täitmise organiseerimine; 4.23.vajadusel ehitistele ehituslubade vormistamine ja allkirjastamine
 • osakonnajuhataja poolt suunatud koolitustel osalemine
 • valdkondlike arengukavade ja üldplaneeringu koostamise protsessis ning vajadusel volikogu komisjonide tegevuses osalemine
 • valla munitsipaalobjektide ehitamisel ehitusseadusest tulenevate ehitise omaniku kohustuste täitmise tagamine
 • valla andmebaasides oma valdkonnaga seonduvat informatsiooni lisamine ja muutmine.