Riivo Leiten

juhtiv planeerimisspetsialist

tel +372 5672 2025
e-post riivo.leiten@kambja.ee

Puhkusel 28.–29.03.
28.–31.03 asendab Kristel Altsaar

Ametikoha eesmärk: planeerimise ja ehitusalase töö korraldamine, planeerimisalase töö juhtimine.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • koordineerib vallavalitsuse planeerimisalast tööd, jagab planeerimisalased ülesanded ametnike vahel
 • koordineerib ja korraldab valla üldplaneeringu ja valdkondlike planeeringute koostamist
 • täidab ehitus- ja planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud ülesandeid ja kooskõlastab vajalikud eelnõud ja muud oma valdkonna dokumendid
 • osaleb valdkondlike arengukavade koostamise protsessis ning vajadusel volikogu komisjonide tegevuses
 • menetleb detailplaneeringuid ja korraldab detailplaneeringutega seonduva informatsiooni avalikustamise ning teavitamise
 • menetleb ja allkirjastab projekteerimistingimused ning korraldab vajadusel nende avalikustamise, teavitamise ja kooskõlastamise ning esitab vajalikud andmed ehitisregistrile
 • vajadusel menetleb ja allkirjastab ehitusvaldkonda puudutavad load ja teatised ning esitab vajalikud andmed ehitisregistrile
 • nõustab isikuid oma valdkonda puudutavates küsimustes vastuvõtuaegadel ning telefonitsi ja e-posti teel ka tööajal väljaspool vastuvõtuaega
 • vastab tööülesannetega seotud avaldustele, päringutele ja teabenõuetele
 • koostab oma valdkonda puudutavad õigusaktid ja esitab koos lisamaterjalidega osakonnajuhatajale vallavalituse ja vallavolikogu istungitel ettekandmiseks
 • lisab ning muudab valla andmebaasides oma valdkonnaga seonduvat informatsiooni
 • osaleb planeeringute menetlemist toetava valla geoinfosüsteemi rakendamisel.