Reio Jüriöö

vallainsener

tel +372 5190 7766
e-post reio.jurioo@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Ehitusalase töö korraldamine.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • osaleb valdkondlike arengukavade ja üldplaneeringu koostamise protsessis ning vajadusel volikogu komisjonide tegevuses
 • korraldab valla ehitiste ehitamise omanikujärelevalve tegevused
 • lahendab projekteerimise ja planeerimisega seotud küsimusi
 • kontrollib ja koostab valla ehitistega seotud ehitus- ja kasutusteatiste, ehitus- ja kasutuslubade ning projekteerimistingimuste taotlusi ning vormistab vastavaid haldusakte
 • vaatab läbi ehitusprojekte, kontrollib nende vastavust lähteülesandele, õigusaktidele ja standarditele, detailplaneeringule ja projekteerimistingimustele
 • annab valdkonda puudutavatele hangetele sisendi, koostab või osaleb hanke alusdokumentide koostamisel
 • osaleb uurimustöödele, planeeringutele ja projektidele tellitavate ekspertiiside, auditite lähteülesannete ja -tingimuste koostamise ning kontrollib nimetatud tööde lähtetingimustele/ülesandele vastavust
 • koostab projektitaotluste ja väikesemahuliste ehitus- ja remonttööde hinnapakkumiste jaoks vajalikud digitaalsed joonised ja seletuskirjad
 • vastab tööülesannetega seotud märgukirjadele, avaldustele, päringutele ja teabenõuetele
 • koostab oma valdkonda puudutavad õigusaktide eelnõud ja esitab koos lisamaterjalidega osakonnajuhatajale vallavalituse ja vallavolikogu istungitel ettekandmiseks
 • lisab ning muudab valla andmekogudes oma valdkonnaga seonduvat teavet
 • nõustab vallavalitsuse ametnikke, hallatavate asutuste juhte ja kodanikke ehitusalastes küsimustes