Reet Kiuru

volikogu sekretär

tel +372 741 64615664 2006
e-post reet.kiuru@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel


Volikogu sekretär-juristi ametikoha põhieesmärgiks on vallavolikogu töö tehniline teenindamine, vallavolikogu juriidiliine nõustamine, asjaajamise korraldamine, vallavolikogu õigusaktide vastavuse tagamine seadusandlusele ja kehtestatud nõuetele, vallavalitsuse personalitöö ja andmekaitsetöö korraldamine

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

  • vallavolikogu istungite materjalide ettevalmistamine, volikogu enesekorralduslike õigusaktide eelnõude koostamine ning muude eelnõude normitehniline ja õiguslik kontrollimine
  • volikogu istungi päevakorra koostamine koostöös volikogu esimehega, istungi kutsete ja materjalide saatmine, istungi protokollimine
  • volikogu õigusaktide vormistamine, registreerimine, täitmiseks edastamine
  • volikogu õigusaktide ja töö avalikustamine
  • volikogu liikmete ametialane õigusnõustamine
  • volikogu ja komisjonide tööst osavõtu arvestuse pidamine, volikogu esimehe käskkirjade vormistamine
  • vallavalitsuse personalitöö korraldamine, vastavate dokumentide ja õigusaktide eelnõude koostamine
  • vallavalitsuse personaliarvestuse pidamine, tööajatabelite koostamine, personaliga seotud aruannete koostamine
  • osalemine vallavalitsuse personali värbamisel ja valikul
  • vallavalitsuse andmekaitsespetsialisti ülesannete täitmine.