Rahel Tamm

sotsiaalosakonna juhataja

tel +372 5627 7072
e-post rahel.tamm@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Sotsiaalhoolekandealase töö juhtimine ja korraldamine Kambja vallas.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Haridus: magister, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

Ülesanded:

 • abivajajate informeerimine ja nõustamine sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes
 • sotsiaalosakonna ning valla sotsiaalhoolekandealase tegevuse juhtimine ja korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele
 • täisealiste eestkoste korraldamine ja eestkostja ülesannete täitmine
 • vallavalitsuse esindamine kohtus ametikoha ülesannete valdkonda kuuluvates küsimustes
 • erivajadustega tööealiste inimeste ja eakate hoolekande ning sotsiaalteenuste korraldamine
 • dokumentide ettevalmistamine eakate ja puuetega inimeste hoolekandeasutusse paigutamiseks
 • isiklike abivahendite hankimisel abistamine ja parkimiskaartide väljastamine
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) igapäevaseks tööks vajaminevate andmete sisestamine ja menetlemine
 • tööülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine
 • sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korraldamine ja täisealiste sotsiaalteenuste korraldamine
 • vältimatu sotsiaalabi andmise korraldamine
 • võrgustikutöö teiste omavalitsuste, riigiasutuste jt juriidiliste ja füüsiliste isikutega
 • valdkonna projektide algatamine ja koordineerimine
 • valla sotsiaaltöö plaanide ja eelarve koostamine
 • sotsiaalvaldkonna õigusaktide ja arengukava väljatöötamine, vormistamine ning ettekandmine vallavalitsuses ja vallavolikogus
 • sotsiaalvaldkonna arvete kinnitamine e-arvekeskkonnas
 • sotsiaalvaldkonna aruannete täitmiseks suunamine, koostamine ja esitamine vastavatele ametkondadele.